|

نتایج جستجو :

  • خسرو را سر آرام‌‌گرفتن نبود تا آتش خشم برخاسته از خون به‌ستم‌ریخته پدر و آوارگى مادر را فروبنشاند و افراسیاب را از پاى…

  • آن‌گاه خسرو فرمان داد پوشیدگان افراسیاب را نزد او آورند. بانوان مشکوى افراسیاب پنداشتند که خسرو سوداى پریشانى آنان را…

  • پس از آنکه دیوارهاى بلند گنگ دژ چون آوارى سنگین فروریخت و خسرو به درون دژ راه یافت و افراسیاب با اندوه، گرفتارآمدن…

  • افراسیاب پس از .بردى خونین با نواده‌اش، کیخسرو و روبارویى با تنگنایى که گریزگاهى براى او به جاى نمى‌گذاشت، با ردان و…

  • کیخسرو پس از پیروزى بر افراسیاب وارد توران شد و بافت سپاه توران آن‌چنان از هم گسیخت که ایرانیان بدون روباروی‌شدن یا…

  • در پى شکست‌هاى پیاپى تورانیان از سپاه ایران، افراسیاب براى خسرو پیام فرستاد تا کى مى‌خواهد براى خونى که ریخته شده، خون…

  • پس از آگاه‌شدن افراسیاب از مرگ پیران و برادران او، لهاک و فرشیدورد، سپهسالار توران زارى‌ها کرد و سپس سپاهى بیاراست از…

  • فردوسی در شاهنامه می‌گوید: جهان سر‌به‌سر حکمت و عبرت است‌/‌ چرا بهره ما همه غفلت است. پیش از فردوسی، امام علی فرمود:…

  • «کندز» که ایرانیان آن را به زبان پهلوى «بیکند» مى‌خواندند و به کوشش فریدون بنیاد نهاده شده بود، از سوى تور به نواده…