|

مشارکت خیرین در میراث فرهنگی نهادینه‌کردن اصل توسعه پایدار میراث فرهنگی

مشارکت خیرین در میراث فرهنگی، نهادینه‌کردن اصل توسعه پایدار میراث فرهنگی بر مبنای مشارکت اجتماعی است. هدف از راه‌اندازی انجمن خیرین میراث فرهنگی، حفظ ارزش‌های پایدار میراث فرهنگی، تحکیم هویت ملی و مبانی اعتقادی جامعه است. بنیان اعتقادی و هویتی مردم سرزمین ایران نشان می‌دهد ظرفیت لازم و کافی در تحقق این امر خیر در جامعه ایرانی وجود دارد؛ زیرا نگرش ایدئولوژیک ملت متمدن ایران بر خاستگاه‌های تاریخی و فرهنگی اتکا دارد.

مشارکت خیرین در میراث فرهنگی نهادینه‌کردن اصل توسعه پایدار میراث فرهنگی

 

علیرضا عسکری‌چاوردی:‌ مشارکت خیرین در میراث فرهنگی، نهادینه‌کردن اصل توسعه پایدار میراث فرهنگی بر مبنای مشارکت اجتماعی است. هدف از راه‌اندازی انجمن خیرین میراث فرهنگی، حفظ ارزش‌های پایدار میراث فرهنگی، تحکیم هویت ملی و مبانی اعتقادی جامعه است. بنیان اعتقادی و هویتی مردم سرزمین ایران نشان می‌دهد ظرفیت لازم و کافی در تحقق این امر خیر در جامعه ایرانی وجود دارد؛ زیرا نگرش ایدئولوژیک ملت متمدن ایران بر خاستگاه‌های تاریخی و فرهنگی اتکا دارد.

احساس هویت ایرانی ریشه در تاریخ دارد و در پیوند با ابعاد سرزمینی تعریف‌ شده است. تفاوت دیدگاه مردم ایران به آثار تاریخی کشور با همین دیدگاه هویتی و اعتقادی متمایز از علاقه عمومی مردم بسیاری از سرزمین‌ها به آثار تاریخی کشورشان است. از این منظر یعنی پیوند، درک و تجسم ابعاد تاریخی رویکرد جامعه ایرانی درباره حفاظت و معرفی آثار تاریخی و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر میراث فرهنگی نیاکان خود چشمگیر است.

شأن و شئون اجتماعی ما بر مبنای مشارکت جمعی در حفظ هویت تاریخ و تمدن جامعه بر ایجاد ظرفیت در حوزه اعتقادی و مذهبی در خیزش اجتماعی مرمت بناهای مذهبی به‌ویژه مساجد تاریخی کشور می‌تواند کاملا جنبه مذهبی و اعتقادی داشته باشد.

این خیزش اجتماعی در امر خیر در ابعاد هویت ملی و سرزمینی بر وحدت فرهنگی بین اقوام استوار است که ریشه‌های هویت تاریخی کشور را منسجم خواهد کرد و آن درک و معرفی شکوه تمدنی ایران عزیز است که هویت، خاستگاه و اصالت همه جامعه ایرانی است.

زمینه قانونی فراهم‌‌شده در جذب همکاری و مشارکت جامعه ایرانی در حفظ و حراست و معرفی میراث فرهنگی نیاکان ظرفیتی ملی و بین‌المللی پدید آورده است. در حقیقت این فرصت اجتماعی خود سرمایه ملی در پیوند با ارزش‌های پایدار میراث فرهنگی جامعه ایرانی است.

*مدیر مجموعه میراث جهانی تخت جمشید

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها