|

چگونگی گذار از نظام سرمایه‌داری

کتاب «پساسرمایه‌داری»، درباره چگونگی گذار از نظام سرمایه‌داری سخن می‌گید. پل میسن در این کتاب معتقد است که سرمایه‌داری قطعا نابود خواهد شد و جای خود را به نظامی جدید می‌دهد که او آن را پساسرمایه‌داری می‌نامد. نظام کنونی جهان نظام سرمایه‌داری است و کارکرد آن افزایش تولید ثروت و افزایش تولید سود است. این نظام تا‌کنون در این کار بسیار موفق بوده و پروژه‌های بسیاری را اجرا و ثروت زیادی را تولید کرده است اما یکی از پیامدهای آن تخریب محیط زیست است.

چگونگی گذار 
از نظام سرمایه‌داری

کتاب «پساسرمایه‌داری»، درباره چگونگی گذار از نظام سرمایه‌داری سخن می‌گید. پل میسن در این کتاب معتقد است که سرمایه‌داری قطعا نابود خواهد شد و جای خود را به نظامی جدید می‌دهد که او آن را پساسرمایه‌داری می‌نامد. نظام کنونی جهان نظام سرمایه‌داری است و کارکرد آن افزایش تولید ثروت و افزایش تولید سود است. این نظام تا‌کنون در این کار بسیار موفق بوده و پروژه‌های بسیاری را اجرا و ثروت زیادی را تولید کرده است اما یکی از پیامدهای آن تخریب محیط زیست است. تخریب محیط زیست پیامد بیرونی سرمایه‌داری است، یعنی هدف سرمایه‌داری تولید ثروت و سود بوده اما در جنب آن مقدار زیادی از دارایی بشر یعنی طبیعت را نابود کرده است؛ بنابراین سرمایه‌داری در عین تولید ثروت مادی و حتی معنوی سبب نابودی ثروت طبیعی شده است و این تناقض بزرگی است این تناقض یعنی تناقض بین تولید ثروت مادی و نابودی دارایی طبیعی روز به روز تشدید شده و اکنون تکانه مهمی به نام تغییر اقلیم ایجاد کرده است. تغییر اقلیم می‌تواند کل تمدن را نابود کند و زندگی بشر را به خطر بیندازد. در همین حال در 30 سال اخیر رویکرد نئولیبرالی به اقتصاد و رهاکردن سرمایه از هرگونه تقید و نظارت سبب شده که بزرگ‌ترین نابرابری در تاریخ بشر ایجاد شود به گفته جوزف استیگلیتس، اقتصاددان بزرگ دنیا، اکنون قریب 359 هزار نفر از مردم جهان که آنها را می‌توان  از ما بهتران نامید، ۹۶ درصد سرمایه جهان را در اختیار دارند. رشد نابرابری از درون سرمایه‌داری و تخریب محیط زیست به عنوان پیامد بیرونی آن همراه با رشد شدید جمعیت سازوکار زندگی انسان را بر هم زده و باعث شده که در گوشه‌و‌کنار جهان شاهد فقر و مصیبت‌های بسیار باشیم. تناقضات فوق متفکران را به این نقطه رسانده که باید از نظام موجود گذر کرد و نظمی نو در انداخت‌ اما به‌وجود‌آمدن نظم نوین نیازمند داشتن طرحی جدید است؛ بدون داشتن الگو نمی‌توان نیروی جامعه بشری را برای گذار بسیج کرد و به‌سوی آینده رفت. پل میسن در کتاب خود الگویی جدید از جامعه‌ای جدید ارائه می‌دهد؛ الگویی از یک نظام اقتصادی جدید که نه به‌صورت اراده‌گرایانه بلکه بر اساس واقعیات موجود و تکنولوژی بسیار پیشرفته زمان طراحی شده و از دل خود جامعه سرمایه‌داری بیرون می‌آید، این طرح جدید جامعه پساسرمایه‌داری نام دارد که با آنچه در قرن بیستم به نام سوسیالیسم به اجرا گذاشته شد، کاملا متفاوت است و به همه نیازهای افراد بشر پاسخ می‌دهد. نام این نظام و الگوی اقتصادی جدید پسا‌سرمایه‌داری است. این کتاب را نشر هستان در ۴۸۶ صفحه و در قطع رقعی منتشر کرده و امیدوارم انتشار آن کمکی باشد برای روشن‌کردن برخی از مسائل مهم توسعه و محیط زیست و تشریح راه‌های برون‌رفت از فقر وحشتناکی که گریبان جهانیان را گرفته است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها