|
کدخبر: 304116

‌ادعای سازمان صداوسیما: حق پخش ورزش را پرداخت کردیم!

به گزارش ایسنا، ‌برای اولین بار، بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر‌اساس‌این سهم سازمان صداوسیما ۳۵ و سهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد. همچنین بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تقسیم شود؛ بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده، بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان می‌شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صداوسیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند. پیش‌تر بر‌اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، با وجود اینکه سازمان صداوسیما در سال ۹۹ مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور بود‌ اما ریالی از مبلغ تعیین‌شده را واریز نکرد؛ باوجوداین حالا مصطفی محمدی، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما درباره آخرین وضعیت پرداخت درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام کرده است: در بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بخشی به نام حق پخش داشتیم. در بودجه سال گذشته عددی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تکلیف شده بود، به‌صورت کامل توسط سازمان صداوسیما پرداخت شده و در سال ۱۴۰۰ نیز بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش‌بینی و وصول شده، به حساب خزانه پرداخت شده است. اظهارات رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما د‌رحالی مطرح شده است که معاون وقت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در سال جاری به ایسنا اعلام کرده بود «پرداخت‌نشدن درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به وزارت ورزش و جوانان، به نهادهای نظارتی گزارش شده است. همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل اعلام کرد که سازمان صداوسیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است و گزارش این دیوان مهر تأییدی بر اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر پرداخت‌نشدن مطالبات ورزش ایران از سوی سازمان صداوسیما و از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بود و نشان داد که از ۱۵ میلیارد تومانی که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص به رشته‌های مختلف (متناسب با سهم) پرداخت می‌کرده، ریالی پرداخت نشده است!». حال با اظهارات رئیس مرکز طرح، برنامه‌و‌بودجه سازمان صداوسیما به نظر می‌رسد که این سازمان درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال ۹۹ را به حساب خزانه‌داری کل کشور براساس سهم تعیین‌شده به‌صورت کامل واریز کرده است و درباره سال ۱۴۰۰ نیز، بخشی از این درآمدها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، ‌برای اولین بار، بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر‌اساس‌این سهم سازمان صداوسیما ۳۵ و سهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد. همچنین بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تقسیم شود؛ بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده، بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان می‌شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صداوسیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند. پیش‌تر بر‌اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، با وجود اینکه سازمان صداوسیما در سال ۹۹ مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور بود‌ اما ریالی از مبلغ تعیین‌شده را واریز نکرد؛ باوجوداین حالا مصطفی محمدی، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما درباره آخرین وضعیت پرداخت درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام کرده است: در بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بخشی به نام حق پخش داشتیم. در بودجه سال گذشته عددی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تکلیف شده بود، به‌صورت کامل توسط سازمان صداوسیما پرداخت شده و در سال ۱۴۰۰ نیز بخشی از درآمدهایی که بابت این موضوع پیش‌بینی و وصول شده، به حساب خزانه پرداخت شده است. اظهارات رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما د‌رحالی مطرح شده است که معاون وقت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در سال جاری به ایسنا اعلام کرده بود «پرداخت‌نشدن درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به وزارت ورزش و جوانان، به نهادهای نظارتی گزارش شده است. همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل اعلام کرد که سازمان صداوسیما مبلغی از درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است و گزارش این دیوان مهر تأییدی بر اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر پرداخت‌نشدن مطالبات ورزش ایران از سوی سازمان صداوسیما و از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی بود و نشان داد که از ۱۵ میلیارد تومانی که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص به رشته‌های مختلف (متناسب با سهم) پرداخت می‌کرده، ریالی پرداخت نشده است!». حال با اظهارات رئیس مرکز طرح، برنامه‌و‌بودجه سازمان صداوسیما به نظر می‌رسد که این سازمان درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال ۹۹ را به حساب خزانه‌داری کل کشور براساس سهم تعیین‌شده به‌صورت کامل واریز کرده است و درباره سال ۱۴۰۰ نیز، بخشی از این درآمدها پرداخت شده است.