|
کدخبر: 303935

نور نوشت

آبرساني با تانكر به روستاهاي مراوه تپه در استان گلستان، عكس: محمد عطايي، مهر

آبرساني با تانكر به روستاهاي مراوه تپه در استان گلستان، عكس: محمد عطايي، مهر