|
کدخبر: 303448

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه خوبی به بانوان دارد

‌دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: دو استاد بانوی دانشگاه معتقدند یکی از قوی‌ترین راهبردهای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به بانوان است. آنان بر این باورند كه این راهبرد در بخش‌های مختلف سند الگو مورد توجه قرار گرفته است. دكتر محبوبه کبیری‌رنانی و دكتر مریم جنیدی در گفت‌وگویی به بررسی ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی جامعه زنان در تحقق تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت. این دو بیان كردند: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نیل به پیشرفت پایدارِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی، در گرو مشارکت فعالانه عموم مردم است، اما در این میان، نقش‌آفرینی زنان، حائز اهمیت بیشتری است. مشارکت زنان در پیشرفت از دو بعد حائز اهمیت است؛ اول، زنان به‌مثابه سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و دوم، نقش عمیق آنها در تحول فرهنگی که تمرکز بر بعد اول تحول در بعد دوم را نیز به ارمغان می‌آورد.
این دو كارشناس اقتصادی و سیاسی دانشگاه ادامه دادند: بر این اساس اگر بپذیریم یکی از مسائل کشور، بهره‌مندی ضعیف و نامناسب از توان نیمی از سرمایه انسانی است؛ یکی از قوی‌ترین راهبردهای اجرای سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی توجه به بانوان خواهد بود؛ راهبردی که در بخش‌های مختلف سند، توجه مناسبی به آن شده است.
جنیدی و كبیری اظهار كردند: براساس بخش‌های افق و تدابیر الگو، نیل به عدالت اجتماعی و توانمندسازی همه آحاد مردم با هدف مردمی‌کردن اقتصاد، ضروری است؛ ازاین‌رو توانمندسازی اقتصادی زنان كه نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند، در اولویت قرار می‌گیرد. ازآنجاکه یکی از اقدامات اقتصادی در تدابیر سند الگو، «ارج‌نهادن به دانش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای بومی و غیررسمی» است، به نظر می‌رسد گسترش مشاغل زودبازدهِ هنری و خانگی که بیشتر بر هنر انگشتان بانوان استوار است، زمینه مناسبی برای فعال‌سازی زنان در اقتصاد مقاومتی است. جنیدی و كبیری خاطرنشان كردند: این شیوه ورود زنان به عرصه اقتصاد نه‌تنها توان اقتصادی نیمی از جامعه را فعال می‌کند و تولید ملی را افزایش می‌دهد و باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود، بلکه نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد و حتی زنان کم‌سواد هم می‌توانند وارد آن شوند. از سوی دیگر فعالیت اقتصادی زنان در منزل نه‌تنها خللی در بنیان خانواده وارد نمی‌کند بلکه آرام‌آرام فرهنگ مصرف‌زدگی جامعه امروز ما را متحول می‌کند. علاوه بر این زنان دانش‌آموخته و متخصص نیز منبعی برای پیشرفت محسوب می‌شوند؛ بنابراین ضروری است با تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از این نیروی متخصص در جهت نیل به پیشرفت و افزایش بهره‌وری، بهره برده شود. به باور این استادان دانشگاه، یکی از راه‌حل‌های رایج جهانی برای مشارکت هم‌زمان زنان در اجتماع و خانواده، تبعیض مثبت است. براساس این راه‌حل، همواره حضور حداقلی از زنان در مراکز خصوصی و دولتی لحاظ می‌شود.
جنیدی و كبیری ادامه دادند: مضاف بر اینها، دولت در رأس امور باید از موفقیت زنان توانمند، شایسته و تحصیل‌کرده و نقش آنان در پیشرفت حمایت کند، همچنین شرایط را با هدف پیشرفت، برای تغییر ساختار اقتصادی فراهم کند و در سطح جامعه مدنی، از نهادهای مدنی، صنفی و حزبی به‌منظور تشویق زنان به مشارکت اقتصادی و سیاسی حمایت کند.

‌دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: دو استاد بانوی دانشگاه معتقدند یکی از قوی‌ترین راهبردهای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به بانوان است. آنان بر این باورند كه این راهبرد در بخش‌های مختلف سند الگو مورد توجه قرار گرفته است. دكتر محبوبه کبیری‌رنانی و دكتر مریم جنیدی در گفت‌وگویی به بررسی ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی جامعه زنان در تحقق تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت. این دو بیان كردند: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نیل به پیشرفت پایدارِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی، در گرو مشارکت فعالانه عموم مردم است، اما در این میان، نقش‌آفرینی زنان، حائز اهمیت بیشتری است. مشارکت زنان در پیشرفت از دو بعد حائز اهمیت است؛ اول، زنان به‌مثابه سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و دوم، نقش عمیق آنها در تحول فرهنگی که تمرکز بر بعد اول تحول در بعد دوم را نیز به ارمغان می‌آورد.
این دو كارشناس اقتصادی و سیاسی دانشگاه ادامه دادند: بر این اساس اگر بپذیریم یکی از مسائل کشور، بهره‌مندی ضعیف و نامناسب از توان نیمی از سرمایه انسانی است؛ یکی از قوی‌ترین راهبردهای اجرای سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی توجه به بانوان خواهد بود؛ راهبردی که در بخش‌های مختلف سند، توجه مناسبی به آن شده است.
جنیدی و كبیری اظهار كردند: براساس بخش‌های افق و تدابیر الگو، نیل به عدالت اجتماعی و توانمندسازی همه آحاد مردم با هدف مردمی‌کردن اقتصاد، ضروری است؛ ازاین‌رو توانمندسازی اقتصادی زنان كه نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند، در اولویت قرار می‌گیرد. ازآنجاکه یکی از اقدامات اقتصادی در تدابیر سند الگو، «ارج‌نهادن به دانش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای بومی و غیررسمی» است، به نظر می‌رسد گسترش مشاغل زودبازدهِ هنری و خانگی که بیشتر بر هنر انگشتان بانوان استوار است، زمینه مناسبی برای فعال‌سازی زنان در اقتصاد مقاومتی است. جنیدی و كبیری خاطرنشان كردند: این شیوه ورود زنان به عرصه اقتصاد نه‌تنها توان اقتصادی نیمی از جامعه را فعال می‌کند و تولید ملی را افزایش می‌دهد و باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود، بلکه نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد و حتی زنان کم‌سواد هم می‌توانند وارد آن شوند. از سوی دیگر فعالیت اقتصادی زنان در منزل نه‌تنها خللی در بنیان خانواده وارد نمی‌کند بلکه آرام‌آرام فرهنگ مصرف‌زدگی جامعه امروز ما را متحول می‌کند. علاوه بر این زنان دانش‌آموخته و متخصص نیز منبعی برای پیشرفت محسوب می‌شوند؛ بنابراین ضروری است با تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از این نیروی متخصص در جهت نیل به پیشرفت و افزایش بهره‌وری، بهره برده شود. به باور این استادان دانشگاه، یکی از راه‌حل‌های رایج جهانی برای مشارکت هم‌زمان زنان در اجتماع و خانواده، تبعیض مثبت است. براساس این راه‌حل، همواره حضور حداقلی از زنان در مراکز خصوصی و دولتی لحاظ می‌شود.
جنیدی و كبیری ادامه دادند: مضاف بر اینها، دولت در رأس امور باید از موفقیت زنان توانمند، شایسته و تحصیل‌کرده و نقش آنان در پیشرفت حمایت کند، همچنین شرایط را با هدف پیشرفت، برای تغییر ساختار اقتصادی فراهم کند و در سطح جامعه مدنی، از نهادهای مدنی، صنفی و حزبی به‌منظور تشویق زنان به مشارکت اقتصادی و سیاسی حمایت کند.