|
کدخبر: 301611

نیاز تهران به افزایش ۲برابری پایگاه‌های مدیریت بحران

وزیر کشور گفت: تهران در‌حال‌حاضر صد پایگاه مدیریت بحران دارد و باید 1.5 تا دو برابر تعداد این پایگاه‌ها افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در بازدید از سوله مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در سطح شهر تهران باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد شود و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز از بخشی از این آمادگی‌ها و تجهیزات بازدید کردیم تا اگر برنامه‌ای برای توسعه وجود دارد، کمک‌های لازم را داشته باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: ساماندهی افراد به شکل داوطلبی انجام شده و ستاد فرماندهی لازم در این حوزه ایجاد شده است و باید به صورت مداوم برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.
وحیدی تأکید کرد: تعداد پایگا‌ه‌های مدیریت بحران در‌حال‌حاضر حدود صد پایگاه است اما باید 1.5 تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته در سناریوهای مختلف نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو 1.5 تا دو برابر افزایش در پایگاه‌ها داشته باشیم.
وی افزود: باید اصل کمبودها را در شرایط اضطراری پیش‌بینی کنیم و به شکل محله‌محور تجهیزات را فراهم و پایگاه‌ها را تجهیز کنیم.
وزیر کشور گفت: موضوع تاب‌آوری مهم است که در راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید فراهم کنیم.
اسماعیل نجار نیز در حاشیه این بازدید گفت: گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران به وزیر کشور داده بودیم. بر همین اساس تمایل داشتند از اقدامات انجام‌شده بازدیدی داشته باشند، این اقدامات برای مردم شناخته‌شده است؛ اما با توجه به احتمال بروز حادثه در تهران که وقوع آن محتمل است آمادگی‌ها روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند و نیاز بود که وزیر کشور از اوضاع اطلاع پیدا کند و از نزدیک از تجهیزات و اقدامات بازدید کند تا برای ارتقای کمک‌ها برای تهران تمهیدات لازم انجام شود.

وزیر کشور گفت: تهران در‌حال‌حاضر صد پایگاه مدیریت بحران دارد و باید 1.5 تا دو برابر تعداد این پایگاه‌ها افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در بازدید از سوله مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در سطح شهر تهران باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد شود و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز از بخشی از این آمادگی‌ها و تجهیزات بازدید کردیم تا اگر برنامه‌ای برای توسعه وجود دارد، کمک‌های لازم را داشته باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: ساماندهی افراد به شکل داوطلبی انجام شده و ستاد فرماندهی لازم در این حوزه ایجاد شده است و باید به صورت مداوم برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.
وحیدی تأکید کرد: تعداد پایگا‌ه‌های مدیریت بحران در‌حال‌حاضر حدود صد پایگاه است اما باید 1.5 تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته در سناریوهای مختلف نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو 1.5 تا دو برابر افزایش در پایگاه‌ها داشته باشیم.
وی افزود: باید اصل کمبودها را در شرایط اضطراری پیش‌بینی کنیم و به شکل محله‌محور تجهیزات را فراهم و پایگاه‌ها را تجهیز کنیم.
وزیر کشور گفت: موضوع تاب‌آوری مهم است که در راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید فراهم کنیم.
اسماعیل نجار نیز در حاشیه این بازدید گفت: گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران به وزیر کشور داده بودیم. بر همین اساس تمایل داشتند از اقدامات انجام‌شده بازدیدی داشته باشند، این اقدامات برای مردم شناخته‌شده است؛ اما با توجه به احتمال بروز حادثه در تهران که وقوع آن محتمل است آمادگی‌ها روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند و نیاز بود که وزیر کشور از اوضاع اطلاع پیدا کند و از نزدیک از تجهیزات و اقدامات بازدید کند تا برای ارتقای کمک‌ها برای تهران تمهیدات لازم انجام شود.