|

حمایت یکصد وکیل دادگستری تهران از دکتر پزشکیان

در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز چهاردهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران و با توجه به دیدگاه‌های مطروحه از سوی نامزدها، ما جمعی از وکلای شهر تهران با امضای این بیانیه اعلام می‌داریم که دکتر مسعود پزشکیان فرد اصلح برای این سمت است و به این وسیله از ملت سربلند ایران تقاضا داریم با حضور باشکوه در روز انتخابات، به این فرزند برومند معتقد و متعهد سرزمین اسلامی ایران رأی دهید.

در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز چهاردهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران و با توجه به دیدگاه‌های مطروحه از سوی نامزدها، ما جمعی از وکلای شهر تهران با امضای این بیانیه اعلام می‌داریم که دکتر مسعود پزشکیان فرد اصلح برای این سمت است و به این وسیله از ملت سربلند ایران تقاضا داریم با حضور باشکوه در روز انتخابات، به این فرزند برومند معتقد و متعهد سرزمین اسلامی ایران رأی دهید. حمایت قاطعانه ما وکلای دادگستری، به دلیل تأکید و توجه دقیق دکتر مسعود پزشکیان بر اجرای کامل و بدون تبعیض قانون‌، اهمیت و اهتمام به رعایت و ایفای حقوق ملت از هر دسته و گروه و زبان و قوم، تعهد به حمایت و دفاع همه‌جانبه از مردم به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور‌، سلامت در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، کارنامه افتخار‌آمیز در سمت‌های اجرائی و تقنینی، عزم جدی در مبارزه با همه انواع فساد و مفسدین در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ است. به امید برگزاری انتخاباتی آگاهانه، پرشور و اثر‌گذار بر سرنوشت ملت ایران و در آرزوی احقاق کامل و همه‌جانبه حقوق مردم و تحقق روزهایی روشن برای وطن.

جمعی از وکلای دادگستری شهر تهران

امضا‌کنندگان بیانیه (به ترتیب شماره پروانه وکالت): فریده غیرت 3064/ محسن محبی 4۱۷6‌/ حسین عسکری‌راد ٥06۱‌/ عبدالعلی رضائیه ٥٢٨٩‌/ میترا حسینیان ٥٢٩3‌/ اسداله بیات ٥4٢6‌/ عباس کریمی ٥66٩/ التفات سنایی ٥٨٨٢‌/ ستار زرکلام ٥٩٥٨‌/ محمود آقاجانی636۱‌/ اسدالله رنجبر 66٥۱‌/ جعفر گلباز 66٨0‌/ محمدجواد فتحی 6۷٥4‌/ بهروز بیگ‌وردی 6۷6٩/ محمود صادقی 6٩6٥‌/ محمدرضا کامیار ۷0٥۷‌/ احمد کریمی‌سغینی ۷۱٨6‌/ صدر‌الله زحمتکش ۷٢43‌/ غلامرضا رفیعی ۷3٥٩/ کریم حبیب‌نژاد ۷٥٨4‌/ محمدتقی اکبری‌زاده مشکانی ۷۷۱٥‌/ غلامرضا کامیار ۷۷٢٥/ جواد خالقیان ۷۷6٥/ صدیقه حجت‌پناه ۷۷٩6‌/ حبیب‌الله فتح‌زاده ٨03٢/ میترا توانچه ٨0٨۱/ علی صابری ٨۱٢٩‌/ سعید باقری ٨۱60/ حیدر حسن‌زاده ٨٢33‌/ سید‌میر‌سعید سیدی ٨٢۷٥‌/ موسی واحدزاده ٨6٩4‌/ عبدالله سمامی ٨٨03/ سعید خلیلی ٩۱۱4/ حبیب‌الله میرزا‌حسینی ٩٢6۱/ امیر‌یوسف وحدانی ٩٢6٩/ محمدرضا کاملی ٩64۱/ الهه احمدی ۱۱44٥‌/ معصومه‌سادات موسوی ۱٢٢60/ شهره اسفندیاری ۱٢434‌/ لیلا شفاعی ۱٢٨۷٨/ غلامرضا جناغی ۱3۱٢٥/ حسین مرکزی ۱3۱40/ جمشید موسوی ۱3٥۱4/ امیرحسین واشقانی‌فراهانی ۱4063/ علی قویدل‌کوشالی ۱4۱۱۱‌/ راحله‌سادات مدنی ۱44۱3‌/ محمد‌حسین مرادی ۱4443‌/ سمانه مزارعی ۱44٩۷/ پیروزه بازدیدی‌طهرانی ۱4٥٥0/ محمدجعفر حبیب‌زاده ۱٥0٨٥/ علی ادراکی ۱٥0٩3/ ستاره فاضل‌مطلق ۱٥۱٩3/ مریم خسروتبار ۱٥۷3۱/ یوسفعلی عباس‌زاده ۱٥٨06/ بهمن کامیار ۱6٢3٨/ مریم رهنما ۱646۱/ فاطمه عزیززاده آرائی ۱6٥٢6/ غزال زعفرانی ۱6٥66/ جهانبخش سالاریان ۱6۷٨6/ تهمورث بشیریه ۱6٨٩4/ رضا داداشی۱6٩۷6/ محمد صابری۱۷040/ عبدالله خاتمی‌فر ۱۷۱00/ روح‌الله علیخانی ۱۷٢4٨/ افشین فولادی ۱۷٩4٨/ مریم دهقانی طرزجانی ۱٨066/ رسول نصرتی ۱٩٩٥0/ حسین عصار‌پور آرانی ٢00۷٩/ ماهور نصیری‌ماهینی ٢0۱٩0/ فریدون رضیی ٢0٢۱4/ حسن رسولی ٢0٢٩0/ محمود عباسی ٢0600/ محمدرضا دشتی ٢0٩3٨/ حسن مرادی ٢۱4٢4/ حسین کاظمی ٢۱6٢٥/ نادیا اسود ٢٢3٢۷/ محمدرضا کلهر ٢٢6۷3/ سحر کریمی ٢٢۷٥٢/ بشری کریمی ٢٢۷٩٨/ امیر کریمی ٢٢٩٥٢/ غلامرضا موحدیان ٢3۷۱٥/ محمد صفائی‌فر ٢3٩٢٢/ رضا برقی ٢3٩٥4/ سید‌مرتضی فهیمی‌بافقی ٢٥3٨٨/ سهیلا جوادی ٢٥40۷/ گلریز قائم‌مقامی ٢٥۷46/ داود رجبی ٢6٢٨۱/ آناهیتا محمدی‌نیا ٢64٥٥/ المیرا نوری‌زینال ٢٨043/ مصطفی حسن‌رئیسی ٢٨3۷4/ احمد شیخ‌علیا لواسانی ٢٩٨٢6/ غلامحسین ارشدی 300٥۷/ مریم ترابی 304۱٨/ محبوب خدایی 3۱3٢0/ سورا عسکری‌راد 3۱٥60/ مریم رسولی 3٢٥٨٥/ سید‌عباس موسوی 3٢٩4۱/ داود کرمی 34٥34/ بهزاد مومنی‌مقدم 34۷٢6/ راحله حسینی 34٩3٢/ علیرضا اکرمی 36۷4.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها