|
کدخبر: 302682

نور نوشت

آب چاه، کرم‌های ریز سفیدی دارد اما تنها منبع تأمین آب روستای «نگازه2» در شمال اهواز است. عکس: مهدی پدارم‌خو، تسنیم

آب چاه، کرم‌های ریز سفیدی دارد اما تنها منبع تأمین آب روستای «نگازه2» در شمال اهواز است. عکس: مهدی پدارم‌خو، تسنیم