|

فتوسنتز از نوع تناردیه

«متأسفانه به اعتراضات صنفی و عمومی افزوده شده است. شاید درحال‌حاضر این اعتراضات بسیار کم و نادر اتفاق بیفتد، اما ما باید علاج آن را قبل از وقوع پیدا کنیم».

تناردیه... تناردیه...: به نظر شما جمله بالا را چه کسی و بابت چی، گفته است؟
الف- نماینده کاپیتالیسم جهانی در منطقه، بابت وضعیت اعتراضات کارگری که چوب لای چرخ آنان گذاشته.
ب- نماینده فربگان اقتصادی بابت اعتراضات کارگری که وضعیت سیاسی فربگان را متزلزل می‌کند.
پ- خانواده تناردیه بابت اینکه کوزت در بینوایان نسبت به وضعیت خود اعتراضات صنفی کرده بود.
ت- علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بابت هرچی.
ث- بابای سوفیا.
فتوسنتز کارگری: با توجه به اینکه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری، گفته «متأسفانه به اعتراضات صنفی کارگران اضافه شده»، کارگران باید چی‌کار کنند که «تأسف» رئیس فراکسیون کارگری برانگیخته نشود و «خوشبختانه» شود؟
الف- دندان روی جگر بگذارند.
ب- کارگران آه بکشند و همسرشان ناله کند. بعد آه را با ناله سودا کنند. سپس به اتهام سوداگری پاسخ‌گو باشند.
پ- کارگران جای دو شیفت، سه شیفت کار کنند و جای حقوق شش ماه، حقوق شش سال طلب داشته باشند و این‌قدر سوسول‌بازی درنیاورند که تا تقی به توقی خورد و اجاره شش‌ماهشان عقب افتاد اعتراض کنند.
ت- کارگران به فتوسنتز رو بیاورند و مسئولیت را از روی دوش مسئولان و خانه کارگر بردارند.
ث- کارگران با نان چارکی سه عباسی، پنیر سیری دو عباسی که آدم مفلس را چون من وامی‌دارد به رقاصی، همراه من مشغول قردادن بشوند تا محیط جامعه شاد و بشاش بشود و دبیرکل خانه کارگر از متأسفانه، خوشبختانه بشود.
جمع‌بندی: سوفیا... عشقم... هیچ‌وقت نفهمیدم خانه کارگر دقیقا برای کارگرها چی‌کار می‌کند، اما خوشحالم که هست. مثل وزارت اقتصاد برای اقتصاد. مثل وزارت فرهنگ برای فرهنگ. مثل سازمان کنترل ترافیک برای ترافیک. مثل سازمان محیط‌ زیست برای محیط‌ زیست و آلودگی هوا و ... مثل بابای سوفیا برای سوفیا.

«متأسفانه به اعتراضات صنفی و عمومی افزوده شده است. شاید درحال‌حاضر این اعتراضات بسیار کم و نادر اتفاق بیفتد، اما ما باید علاج آن را قبل از وقوع پیدا کنیم».

تناردیه... تناردیه...: به نظر شما جمله بالا را چه کسی و بابت چی، گفته است؟
الف- نماینده کاپیتالیسم جهانی در منطقه، بابت وضعیت اعتراضات کارگری که چوب لای چرخ آنان گذاشته.
ب- نماینده فربگان اقتصادی بابت اعتراضات کارگری که وضعیت سیاسی فربگان را متزلزل می‌کند.
پ- خانواده تناردیه بابت اینکه کوزت در بینوایان نسبت به وضعیت خود اعتراضات صنفی کرده بود.
ت- علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بابت هرچی.
ث- بابای سوفیا.
فتوسنتز کارگری: با توجه به اینکه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری، گفته «متأسفانه به اعتراضات صنفی کارگران اضافه شده»، کارگران باید چی‌کار کنند که «تأسف» رئیس فراکسیون کارگری برانگیخته نشود و «خوشبختانه» شود؟
الف- دندان روی جگر بگذارند.
ب- کارگران آه بکشند و همسرشان ناله کند. بعد آه را با ناله سودا کنند. سپس به اتهام سوداگری پاسخ‌گو باشند.
پ- کارگران جای دو شیفت، سه شیفت کار کنند و جای حقوق شش ماه، حقوق شش سال طلب داشته باشند و این‌قدر سوسول‌بازی درنیاورند که تا تقی به توقی خورد و اجاره شش‌ماهشان عقب افتاد اعتراض کنند.
ت- کارگران به فتوسنتز رو بیاورند و مسئولیت را از روی دوش مسئولان و خانه کارگر بردارند.
ث- کارگران با نان چارکی سه عباسی، پنیر سیری دو عباسی که آدم مفلس را چون من وامی‌دارد به رقاصی، همراه من مشغول قردادن بشوند تا محیط جامعه شاد و بشاش بشود و دبیرکل خانه کارگر از متأسفانه، خوشبختانه بشود.
جمع‌بندی: سوفیا... عشقم... هیچ‌وقت نفهمیدم خانه کارگر دقیقا برای کارگرها چی‌کار می‌کند، اما خوشحالم که هست. مثل وزارت اقتصاد برای اقتصاد. مثل وزارت فرهنگ برای فرهنگ. مثل سازمان کنترل ترافیک برای ترافیک. مثل سازمان محیط‌ زیست برای محیط‌ زیست و آلودگی هوا و ... مثل بابای سوفیا برای سوفیا.