|

شیوه‌نامه احراز توبه صادر شد

رئیس قوه قضائیه شیوه‌نامه احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ کرد و مسئولیت حُسن اجرای این شیوه‌نامه را به دادستان کل کشور سپرد.

شیوه‌نامه احراز توبه صادر شد

شرق: رئیس قوه قضائیه شیوه‌نامه احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ کرد و مسئولیت حُسن اجرای این شیوه‌نامه را به دادستان کل کشور سپرد. این شیوه‌نامه مشتمل بر ۹ ماده است و در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. در ادامه برخی از مواد این شیوه‌نامه را می‌خوانیم:

ماده ۱- توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به کار گیرد.

ماده ۲- در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضائی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضائی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستندا به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.

ماده ۳-مقام قضائی مربوط در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضائی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه طبق ماده ۲ این شیوه‌نامه عمل می‌کند.

ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضائی، واحد ارشاد و معاضدت قضائی و مؤسسه کیفری، مطابق با ماده ۵ شیوه‌نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضائی مربوط اعلام می‌کند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد، مراتب را به مقام قضائی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام می‌کند.

ماده ۵ - مقام قضائی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالبا حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی

ب- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید

ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکا یا معاونین جرم

ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم

ج- ارائه خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر

چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد

ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب

ماده ۶- مقام قضائی مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.

ماده ۷- در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد، مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضائی قوه قضائیه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضائی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.

ماده ۸- مقام قضائی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به مدعی توبه تفهیم می‌کند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها