|

شورای حل اختلاف به چه موضوعاتی رسیدگی می‌کند؟

شوراها مکلف‌اند برای حل‌وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند. آیا شورای حل اختلاف می‌تواند در انتخاب پرونده‌ها و حتی مختومه‌شده‌ها برای شعبه خودش روال دادگاه و قضائی را تغییر دهد و پرونده‌های در دادگاه‌ها حتی مختومه‌شده دیروز را امروز مفتوح و در همان روز تحویل پرونده، یعنی یک روز بعد از دریافت از شعبه دادیاری، تمام اعتراضات متهم را رد و لوایح را رد و حکم بر محکومیت متهم دهد؟

شورای حل اختلاف به چه موضوعاتی رسیدگی می‌کند؟

میزان: شوراها مکلف‌اند برای حل‌وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند. آیا شورای حل اختلاف می‌تواند در انتخاب پرونده‌ها و حتی مختومه‌شده‌ها برای شعبه خودش روال دادگاه و قضائی را تغییر دهد و پرونده‌های در دادگاه‌ها حتی مختومه‌شده دیروز را امروز مفتوح و در همان روز تحویل پرونده، یعنی یک روز بعد از دریافت از شعبه دادیاری، تمام اعتراضات متهم را رد و لوایح را رد و حکم بر محکومیت  متهم دهد؟

پاسخ کارشناس: درخصوص پرسش و به‌منظور یافتن پاسخ، توجه شما را به موادی از قانون شورای حل اختلاف درباره صلاحیت این مرجع جلب می‌کنیم.

ماده ۸ – در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:

الف – کلیه امور مدنی و حقوقی

ب – کلیه جرائم قابل گذشت

پ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره – درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

ماده ۹– در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا‌‌شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

پ – دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر‌و‌موم ترکه و رفع آن.

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در‌صورتی‌که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در‌صورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ – تأمین دلیل.

ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۲– شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست.

ماده ۱۱– در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌ بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع کند.

تبصره – در اجرای این ماده، شوراها مکلف‌اند برای حل‌وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‌کننده  اعلام کنند.