|

انتشار نوزدهمین شماره خاطرات سیاسی

شماره نوزدهم فصلنامه خاطرات سیاسی (زمستان ١٤٠١) منتشر شد. پرونده اصلی این شماره به دو رجل تأثیرگذار سیاسی معاصر، مظفر بقایی و حسن آیت و پرونده دیگری نیز به واکاوی پدیده خسرو گلسرخی اختصاص یافته است.

شماره نوزدهم فصلنامه خاطرات سیاسی (زمستان ١٤٠١) منتشر شد. پرونده اصلی این شماره به دو رجل تأثیرگذار سیاسی معاصر، مظفر بقایی و حسن آیت و پرونده دیگری نیز به واکاوی پدیده خسرو گلسرخی اختصاص یافته است. خاطرات منتشر‌نشده‌ای از دادگاه دکتر مصدق و نوشتاری درباره سیمای او در شعر معاصر فارسی، همچنین مقالاتی درباره اعتراضات اخیر، از دیگر مطالب شماره نوروزی این  نشریه است.

خاطرات سیاسی را از روزنامه و کتاب‌فروشی‌ها و سایت طاقچه یا از طریق آبونمان تهیه کنید.