|
کدخبر: 304484

خبر

سید‌مصطفی هاشمی‌طبا:
با دادن کارت نان به مردم
مشکلات حل نمی‌شود

نامه‌نیوز: سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی گفت: افزایش فشار اقتصادی بر مردم، کار را به جایی رسانده که ناهنجاری‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته است؛ به این معنا که وقتی طبقه متوسط در سال‌های گذشته به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و حتی به گفته برخی جامعه‌شناسان سیاسی از بین رفت، دو طبقه مرفه‌‌ها و فرودستان رویاروی یکدیگر قرار گرفتند که چنین شرایطی بی‌تردید می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد. امروز مردم ناامید شده‌اند. با پول‌پاشی و دادن کارت نان به مردم، مشکلات حل نمی‌شود. وقتی مردم می‌بینند هر‌چه سخن می‌گویند به جایی نمی‌رسد، دست به اعتراض می‌زنند. وقتی کشاورزی در شرق اصفهان می‌بیند آب خشک شده است، چه باید بکند؟ تا چقدر باید خویشتن‌دار باشد؟ خویشتن‌داری هم حدی دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
آمار تجمعات یك‌ سال گذشته درخور توجه است

ایلنا: احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح «ساماندهی تجمعات» در ماه گذشته به من ارجاع داده شد؛ کار ناقصی از دوره قبل مانده بود و رفت و برگشتی را این طرح تجربه کرده است و الان دارد مرحله بررسی در کارگروه را طی می‌کند. هدف ما از طراحی این طرح، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است که شما وقتی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، در آنجا با وسعت نظر به این موضوع نگاه شده که اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود، اما به واسطه اینکه قانونی در این رابطه تاکنون تدوین نشده بوده، دولت‌ها در مقاطع مختلف اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی کرده بودند. نماینده تبریز ادامه داد: الان تجمعاتی که در کشور، چه در سال گذشته و چه در سال جاری برگزار شده، آمار درخور توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است.

سید‌مصطفی هاشمی‌طبا:
با دادن کارت نان به مردم
مشکلات حل نمی‌شود

نامه‌نیوز: سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی گفت: افزایش فشار اقتصادی بر مردم، کار را به جایی رسانده که ناهنجاری‌های اجتماعی رو به افزایش گذاشته است؛ به این معنا که وقتی طبقه متوسط در سال‌های گذشته به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و حتی به گفته برخی جامعه‌شناسان سیاسی از بین رفت، دو طبقه مرفه‌‌ها و فرودستان رویاروی یکدیگر قرار گرفتند که چنین شرایطی بی‌تردید می‌تواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد. امروز مردم ناامید شده‌اند. با پول‌پاشی و دادن کارت نان به مردم، مشکلات حل نمی‌شود. وقتی مردم می‌بینند هر‌چه سخن می‌گویند به جایی نمی‌رسد، دست به اعتراض می‌زنند. وقتی کشاورزی در شرق اصفهان می‌بیند آب خشک شده است، چه باید بکند؟ تا چقدر باید خویشتن‌دار باشد؟ خویشتن‌داری هم حدی دارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
آمار تجمعات یك‌ سال گذشته درخور توجه است

ایلنا: احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح «ساماندهی تجمعات» در ماه گذشته به من ارجاع داده شد؛ کار ناقصی از دوره قبل مانده بود و رفت و برگشتی را این طرح تجربه کرده است و الان دارد مرحله بررسی در کارگروه را طی می‌کند. هدف ما از طراحی این طرح، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است که شما وقتی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید، در آنجا با وسعت نظر به این موضوع نگاه شده که اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود، اما به واسطه اینکه قانونی در این رابطه تاکنون تدوین نشده بوده، دولت‌ها در مقاطع مختلف اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی کرده بودند. نماینده تبریز ادامه داد: الان تجمعاتی که در کشور، چه در سال گذشته و چه در سال جاری برگزار شده، آمار درخور توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است.