|

نور نوشت

برداشت زعفران در روستای وامنان استان گلستان / عکس: مهسا صفری، مهر

برداشت زعفران در روستای وامنان استان گلستان / عکس: مهسا صفری، مهر