|

گذر

قيمت خودرو ۸ تا 15 ميليون تومان افزايش يافت
به گزارش تسنيم، اين روزها بازار خودرو التهابات زيادي را شاهد است که يکي از دلايل آنها افزايش قيمت خودروهاي خارجي و تمايل مردم به خريد خودروهاي داخلي است. البته محدوديت عرضه و زمزمه افزايش قيمت خودروها تا پايان خردادماه عاملي شده تا تقاضا در سطح بازار افزايش پيدا کند و همين موضوع رشد قابل توجه قيمت‌ها را به وجود آورده است. علاوه بر اين تعليق همکاري پژو با ايران نيز عاملي شده تا نخستين خودروی پسابرجامي، پژو 2008 در چند روز اخير شاهد افزايش قیمت هشت‌ميليون‌توماني باشد به نحوي که اين خودرو هم‌اکنون با 171 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. در بازار مزدا3 با رشد 15ميليون‌توماني با قيمت 205 ميليون تومان، ساندرو با افزايش دوميليون‌توماني با قيمت 72 ميليون تومان و استپ‌وي با افزايش دوميليون‌توماني با قيمت 81 ميليون تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد. در بخش خودروهاي پژو 206 نيز بازار شاهد تغييرات قيمتي 100 تا 200 هزار توماني است.

مسکن‎هاي قول‎نامه‎اي سنددار مي‎شود
براي خانه‌هاي واقع در بافت‌هاي ناکارآمد شهري با همکاري سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري ايران،​ اسناد مالکيت صادر مي‌شود. به گزارش تسنيم، چهل‌ودومين جلسه ستاد ملي بازآفريني به رياست عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، هوشنگ عشايري مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران و با حضور اعضاي ستاد برگزار شد. وزير راه و شهرسازي در چهل‌ودومين جلسه ستاد ملي بازآفريني يکي از اقدامات لازم در زمينه استفاده از تسهيلات مسکن را پيگيري بحث سنددارکردن منازل مسکوني قول‌نامه‌اي واقع در بافت‌هاي ناکارآمد شهري برشمردند. آخوندي درخصوص بحث تعاوني‌هاي مسکن متذکر شد که تعاوني‌هاي مسکن در ايران از تعريف صحيحي برخوردار نيستند و اين تعاوني‌ها در اصل بايد تعاوني‌هاي ساماندهي مصرف مسکن باشند.

قيمت خودرو ۸ تا 15 ميليون تومان افزايش يافت
به گزارش تسنيم، اين روزها بازار خودرو التهابات زيادي را شاهد است که يکي از دلايل آنها افزايش قيمت خودروهاي خارجي و تمايل مردم به خريد خودروهاي داخلي است. البته محدوديت عرضه و زمزمه افزايش قيمت خودروها تا پايان خردادماه عاملي شده تا تقاضا در سطح بازار افزايش پيدا کند و همين موضوع رشد قابل توجه قيمت‌ها را به وجود آورده است. علاوه بر اين تعليق همکاري پژو با ايران نيز عاملي شده تا نخستين خودروی پسابرجامي، پژو 2008 در چند روز اخير شاهد افزايش قیمت هشت‌ميليون‌توماني باشد به نحوي که اين خودرو هم‌اکنون با 171 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. در بازار مزدا3 با رشد 15ميليون‌توماني با قيمت 205 ميليون تومان، ساندرو با افزايش دوميليون‌توماني با قيمت 72 ميليون تومان و استپ‌وي با افزايش دوميليون‌توماني با قيمت 81 ميليون تومان مورد معامله قرار مي‌گيرد. در بخش خودروهاي پژو 206 نيز بازار شاهد تغييرات قيمتي 100 تا 200 هزار توماني است.

مسکن‎هاي قول‎نامه‎اي سنددار مي‎شود
براي خانه‌هاي واقع در بافت‌هاي ناکارآمد شهري با همکاري سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري ايران،​ اسناد مالکيت صادر مي‌شود. به گزارش تسنيم، چهل‌ودومين جلسه ستاد ملي بازآفريني به رياست عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، هوشنگ عشايري مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران و با حضور اعضاي ستاد برگزار شد. وزير راه و شهرسازي در چهل‌ودومين جلسه ستاد ملي بازآفريني يکي از اقدامات لازم در زمينه استفاده از تسهيلات مسکن را پيگيري بحث سنددارکردن منازل مسکوني قول‌نامه‌اي واقع در بافت‌هاي ناکارآمد شهري برشمردند. آخوندي درخصوص بحث تعاوني‌هاي مسکن متذکر شد که تعاوني‌هاي مسکن در ايران از تعريف صحيحي برخوردار نيستند و اين تعاوني‌ها در اصل بايد تعاوني‌هاي ساماندهي مصرف مسکن باشند.