|

تیزر فصل دوم برداشت

این یک برداشت عادى است.فصل اول را  اینجا ببینید.

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل منفرد