|
طالب به خاموش‌کردن چراغ برخاسته

طالب به خاموش‌کردن چراغ برخاسته

جریان اعتراض زنان یک جریان قوی و اصیل است؛ چراکه زنان امروز افغانستان براساس باورها و ارزش‌هایشان پا به عرصه گذاشتند. زن امروزی افغانستان با تمام وجودش باور دارد بر آزادی و برابری زنان. زن امروز افغانستان زیر بار استکبار و ظلم نمی‌رود.

ترنم سعیدی.فعال حقوق زنان و ساکن کابل: اگرچه سابقه درگیری ما با طالبان و تفکر طالبانی پیشینه‌ای طولانی دارد، اما با قدرت‌گرفتن دوباره آنها برای بسیاری این سؤال پیش می‌آید که رابطه طالب‌ها با مسئله زنان چگونه است؟ چرا آنها تا این حد با زنان مشکل دارند و وقتی به قدرت می‌رسند مسئله زنان به مسئله اولشان تبدیل می‌شود.…