|

نتایج جستجو :

  • خبر رد‌ صلاحیت حقوق‌دان نخبه و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر محسن برهانی، این روزها جامعه حقوقی را نگران کرده…

  • برخی از آنها در دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها…