|

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران:

ایران پاسخ داد؛ تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد

مشاور تیم مذاکره کننده گفت: ایران همان طور که وعده داده بود پاسخ داد. حالا زمان آن رسیده که تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد.

ایران پاسخ داد؛ تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد

محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران با اشاره به ارسال نظر ایران در مورد پاسخ آمریکا گفت: ایران همان طور که وعده داده بود پاسخ داد. حالا زمان آن رسیده که تیم بایدن تصمیمی جدی بگیرد.

 

به گزارش رسانه ها، وی افزود: از نظر آمریکایی ها {پاسخ} «سازنده» یعنی شرایطی که آمریکا تعیین کرده پذیرفته شود. از نظر ایران یعنی توافقی که متعادل و تضمین شده باشد. اگر آمریکا تصمیم درستی بگیرد، توافق سریعا می تواند حاصل شود.