|

نور نوشت

نور نوشت

اشغال ساختمان كنگره آمريكا توسط طرفداران ترامپ، عكس: Jason Andrew the newyorktims

اشغال ساختمان كنگره آمريكا توسط طرفداران ترامپ، عكس: Jason Andrew the newyorktims