|

دقيقه‌اي ۶ ميليون هزينه جلسات شوراي شهر

محمد باقرزاده: بسياري از ساکنان تهران نمايندگان خود در شوراي شهر را نمي‌شناسند و از 21 عضو کنوني نام بسياري از آنها براي پايتخت‌نشينان آشنا نيست، اما اين دليلي بر بي‌تأثيري نظرات اعضاي پارلمان شهري بر نوع و نحوه زيست شهروندان در بزرگ‌ترين شهر ايران نمي‌شود. شورايي که حالا دومين سال پنجمين دوره خود را طي مي‌کند، از بودجه‌هاي عمومي و ماليات شهروندان به شهرداري گذران روزگار مي‌کند و به همين دليل هم نياز به تصميمات اين پارلمان مي‌تواند يکي از مدني‌ترين رفتار شهروندان باشد. اعضاي کنوني و موکلان آنها اگر بدانند که براي هردقيقه و هرساعت از جلسات اين شورا، چه هزينه‌اي از ماليات شهروندان صرف مي‌شود، شايد با دقت بيشتري کار خود را پيش بگيرند.
اين گزارش بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال ۹۸ اين شورا را بررسي و بر اساس اين لايحه پيشنهادي، ارزش هزينه‌اي هر جلسه، ساعت و دقيقه از شوراي شهر تهران را محاسبه مي‌کند. نتايج اين بررسي مي‌گويد که براي هرکدام از جلسات پارلمان شهري حدودا ۷۲۵ ميليون ۹۲۵ هزار تومان از ماليات شهروندان تهراني هزينه مي‌شود؛ به عبارت ديگر و با توجه به دوساعتي‌بودن هر جلسه شورا، هزينه هردقيقه از جلسات پارلمان شهري پایتخت ايران بيش از شش ميليون تومان است. ادامه اين گزارش به توضيح روند محاسبه و به‌دست‌آوردن اين اعداد مي‌پردازد.
بودجه شورا در لايحه پيشنهادي شهرداري چقدر است؟
بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال آينده مديريت شهري پايتخت، ۱۸ هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان است و اين در حالي است که همين بودجه پيشنهادي در سال جاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود. به عبارت ديگر بودجه پيشنهادي شهرداري نسبت به سال 97 بيش از هشت درصد افزايش پيدا کرده که نسبت به دو سال گذشته اين سطح افزايش بي‌سابقه است. ۱۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان عدد بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران بود که به تصويب شوراي شهر تهران هم رسيد. در سال ۹۶ بودجه شهرداري تهران صد ميليارد تومان افزايش داشت؛ يعني به رقم ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيد. سال گذشته اما، بودجه شهرداري نه‌تنها افزايش نيافت، بلکه حدود ۵۰۰ ميليارد تومان کاهش يافت که در نهايت شورا عدد ۱۷ هزار و ۴۳۰ ميليارد تومان را به‌عنوان بودجه نهايي تصويب کرد. در همه اين سال‌ها اما بودجه مربوط به امور حقوقي متفاوت بوده است، اما يکي از نکات کمتر بررسي‌شده، کاهش اين بودجه در لايحه پيشنهادي سال 98نسبت به سال 97 و اين در حالي است که عدد کلي بودجه بيش از هشت درصد افزايش پيدا کرده. بند ۶۱ هزار لايحه پيشنهادي به «تدوين مقررات و خدمات حقوقي» اختصاص دارد که شامل چهار زيرمجموعه مرتبط با امور حقوقي است. بودجه پيشنهادي براي اين بخش که به عبارتي بودجه درنظرگرفته‌شده براي شوراي شهر تهران است، ۵۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است. اين عدد در سال ۹۷ و در لايحه پيشنهادي سال گذشته، ۶۸ ميليارد تومان است. بررسي اين دو عدد نشان مي‌دهد که بودجه درنظرگرفته‌شده براي شوراي شهر در لايحه 98 نسبت به سال 97 حدود 13.5 درصد کاهش يافته است. اين اعداد البته بايد به تصويب شوراي شهر برسد و به همين دليل امکان تغيير و افزايش آن وجود دارد. علاوه‌براين اين بودجه داراي زيرمجموعه‌هاي «شوراي اسلامي شهر تهران»، «کمک به شوراياري‌ها»، «کمک به شوراهاي حل اختلاف» و «تدوين مقررات و خدمات حقوقي است»، اما با توجه به اينکه همه اين موارد به نوعي با مديريت شورا و در جهت کمک به تصميمات شورا صورت مي‌گيرد، مي‌توان اين موارد را بخشي از بودجه تصميمات شورا دانست، چراکه مثلا اگر شورايي نباشد، چنين مواردی هم نخواهد بود و بودجه‌اي براي آنها لحاظ نخواهد شد.
شورا در سال چند جلسه دارد؟
شوراي شهر تهران هفته‌اي يک جلسه رسمي دارد که سالانه و با توجه به حوادث و مباحث مربوط به شهر، جلسات فوق‌العاده‌اي هم برگزار مي‌کند. اين جلسات فوق‌العاده در شوراي پيشين به صورت غيرعلني برگزار مي‌شدند که البته تصميمات مهم و حاشيه‌ساز هم معمولا در همين جلسات مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفتند. شوراي يکدست اصلاح‌طلب پنجم در اولين اقدام، اين جلسات غيرعلني را به جلساتي علني و با حضور خبرنگاران تبديل کرد، هرچند که اين شورا هم راهي براي تصميمات پشت‌پرده پيدا خواهد کرد. اعضاي شوراي پنجم پيش از هر جلسه مهم، در يک جلسه هم‌انديشي و بدون حضور خبرنگاران شرکت مي‌کنند، در آنجا بحث و بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهند و پس از آن با تصميمي هماهنگ‌شده وارد صحن شورا در طبقه همکف ساختمان خيابان بهشت مي‌شوند. همين شورا هر دو هفته، سه جلسه برگزار مي‌کند؛ دو جلسه در روزهاي يکشنبه و يک جلسه هم در سه‌شنبه‌ يکي از اين دو هفته. براي رسيدن به تعداد جلسات شورا در يک سال، مي‌توان از گزارش عملکرد رسمي همين شورا در سال اول فعاليت استفاده کرد. بر اساس گزارشي که روابط‌عمومي شوراي شهر تهران به صورت رسمي منتشر کرده، در يک سال اول فعاليت اين شورا، ۸۱ جلسه برگزار شده است. البته شورا کميسيون‌هاي تخصصي هم دارد که اين کميسيون‌ها نیز در هفته جلساتي برگزار مي‌کنند که با توجه به اينکه تصميم‌های اين کميسيون در نهايت بايد به صحن شورا برسد، مي‌توان اين جلسات را پيش‌زمينه‌اي براي صحن در نظر گرفت و نمي‌توان براي آنها هويت مستقل لحاظ کرد؛ همچنان که مثلا يک نويسنده براي نوشتن کتابي ممکن است از سال‌ها تجربه زيسته يا مطالعات پيشين خود کمک بگيرد. با اين توضيحات مي‌توان معيار تعداد جلسات شورا در يک سال همان عدد سال 97 يعني ۸۱ جلسه را در نظر گرفت، هرچند ممکن است اين عدد در سال آينده کمتر باشد، چون شهردار تهران پس از نوسانات فراوان بالاخره انتخاب شده و به ثبات رسيده است و احتمال تغيير آن و برگزاري جلساتي براي جانشين منتفي به نظر مي‌آيد، هرچند عملکرد اين شورا نشان داده که غيرقابل‌پيش‌بيني است.
هزينه هر جلسه چقدر آب مي‌خورد؟
خلاصه‌ نوشته‌هاي پيشين اين گزارش مي‌گويد بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال پيش‌روي شوراي شهر ۵۸ميلياردو ۸۰۰ميليون است و براي تعداد جلسات يک سال شورا هم مي‌توان معيار را عدد ۸۱ را در نظر گرفت. تقسيم اين بودجه بر تعداد جلسات، مي‌گويد که هزينه هر جلسه شورا بيش از ۷۲۵ميليون‌و ۹۲۵هزارو ۹۲۵ تومان است. علاوه ‌بر اين هر جلسه شورا به‌طور متوسط دو ساعت است که تقسيم بودجه هر جلسه بر اين دو ساعت، نشان مي‌دهد که براي هر ساعت از صحن علني شوراي شهر ۳۶۲ميليون‌و ۹۶۲ هزارو ۹۶۲ تومان هزينه مي‌شود؛ به عبارت ديگر هر دقيقه از جلسات شورا شش‌ميليون‌و ۴۹هزار‌و ۳۸۲ تومان از ماليات شهروندان را مصرف مي‌کند. البته يک بار ديگر بايد تأکيد شود که ممکن است عدد پيشنهادي بودجه براي امور حقوقي در شوراي شهر افزايش يابد يا اينکه تعداد جلسات شورا در سال آينده کمتر يا حتي بيشتر از ۸۱ مورد باشد که اين توضيحات نشان مي‌دهد اعداد به‌دست‌آمده لزوما دقيق نيستند، هرچند اعداد نهايي فاصله چنداني با اين اعداد نخواهد داشت.
چه مقدار از ماليات تهراني‌ها صرف انتخاب نجفي و افشاني شد؟
مهم‌ترين صندلي ساختمان بهشت در دوران سپري‌شده از عمر شوراي پنجم چنان تغييرات کم‌سابقه‌اي به خود ديده که حالا کمتر شهروندي روند اين تغييرات را در خاطر دارد و نامي از شهرداران پايتخت به یاد دارد و حتي براساس گزارش‌هایی منتشرشده در رسانه‌ها درحال‌حاضر بسياري از شهروندان نام شهردار کنوني را نمي‌دانند، هرچند بعضي از پايتخت‌نشينان در دوران افشاني و نجفي نیز همچنان قاليباف را شهردار تهران مي‌دانستند. فارغ از اين تغييرات، حالا مي‌توان ميزان دقيقي از هزينه صرف‌شده براي انتخاب شهرداران تهران در يک سال اول شوراي پنجم را محاسبه کرد. اگر بودجه لحاظ‌شده در لايحه پيشنهادي سال ۹۷؛ يعني عدد ۶۸ ميلياردتومان را معياري براي جلسات سال اول شوراي پنجم قرار دهيم و مبناي تعداد جلسات انتخاب دو شهردار اول را گزارش رسمي عملکرد يک سال اول شوراي شهر قرار دهيم (شوراي شهر تعداد جلسات انتخاب نجفي، بررسي استعفاي نجفي و انتخاب افشاني را شش جلسه اعلام کرده است)، مي‌توان ميزان هزينه صرف‌شده براي انتخاب شهردار را به دست آورد.
تقسيم عدد ۶۸ ميلياردتومان بر ۸۱ جلسه رسمي شورا در سال اول، نشان مي‌دهد هزينه هر جلسه ۸۳۹ميليون‌و ۵۰۶هزارو ۱۷۲ تومان بوده است. با توجه به اينکه روند انتخاب دو شهردار اول، شش جلسه شورا را به خود اختصاص داده است، با يک ضرب ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که بيش از پنج‌ميليارد‌و ۳۷ ميليون‌تومان براي انتخاب اين دو شهردار از ماليات شهروندان هزينه شده است. اين قصه البته سر درازي داشت و انتخاب افشاني پايان کار نبود، چراکه اين شهردار هم براساس قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» مجبور به ترک بهشت شد تا دوباره قصه تکراري انتخاب شهردار تهران آغاز شود و در نهايت قرعه فال به نام «پيروز حناچي» برسد.
اگرچه برخي از اعداد به‌دست‌آمده لزوما و به‌دليل کمبود اطلاعات، دقيق نيستند اما فاصله چندانی هم با عدد دقيق نخواهند داشت و بالابودن اين اعداد شايد تلنگري بر شهروندان و اعضاي شوراي شهر باشد؛ بي‌ترديد اگر نمايندگان مردم در پارلمان شهري دائم به خود يادآوري کنند که براي هر دقيقه سخن‌گفتن آنها در صحن شورا چه ميزان بودجه‌اي هزينه مي‌شود، شايد دل‌سوزانه‌تر و دقيق‌تر به کار خود بپردازند و در سمت ديگر هم اگر شهروندان بدانند که ماليات پرداختي آنها به چه صورت هزينه مي‌شود، شايد با نگاه دقيق‌تر و حساس‌تري به نظارت بر عملکرد موکلان خود در پارلمان شهري بپردازند.

محمد باقرزاده: بسياري از ساکنان تهران نمايندگان خود در شوراي شهر را نمي‌شناسند و از 21 عضو کنوني نام بسياري از آنها براي پايتخت‌نشينان آشنا نيست، اما اين دليلي بر بي‌تأثيري نظرات اعضاي پارلمان شهري بر نوع و نحوه زيست شهروندان در بزرگ‌ترين شهر ايران نمي‌شود. شورايي که حالا دومين سال پنجمين دوره خود را طي مي‌کند، از بودجه‌هاي عمومي و ماليات شهروندان به شهرداري گذران روزگار مي‌کند و به همين دليل هم نياز به تصميمات اين پارلمان مي‌تواند يکي از مدني‌ترين رفتار شهروندان باشد. اعضاي کنوني و موکلان آنها اگر بدانند که براي هردقيقه و هرساعت از جلسات اين شورا، چه هزينه‌اي از ماليات شهروندان صرف مي‌شود، شايد با دقت بيشتري کار خود را پيش بگيرند.
اين گزارش بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال ۹۸ اين شورا را بررسي و بر اساس اين لايحه پيشنهادي، ارزش هزينه‌اي هر جلسه، ساعت و دقيقه از شوراي شهر تهران را محاسبه مي‌کند. نتايج اين بررسي مي‌گويد که براي هرکدام از جلسات پارلمان شهري حدودا ۷۲۵ ميليون ۹۲۵ هزار تومان از ماليات شهروندان تهراني هزينه مي‌شود؛ به عبارت ديگر و با توجه به دوساعتي‌بودن هر جلسه شورا، هزينه هردقيقه از جلسات پارلمان شهري پایتخت ايران بيش از شش ميليون تومان است. ادامه اين گزارش به توضيح روند محاسبه و به‌دست‌آوردن اين اعداد مي‌پردازد.
بودجه شورا در لايحه پيشنهادي شهرداري چقدر است؟
بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال آينده مديريت شهري پايتخت، ۱۸ هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان است و اين در حالي است که همين بودجه پيشنهادي در سال جاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود. به عبارت ديگر بودجه پيشنهادي شهرداري نسبت به سال 97 بيش از هشت درصد افزايش پيدا کرده که نسبت به دو سال گذشته اين سطح افزايش بي‌سابقه است. ۱۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان عدد بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران بود که به تصويب شوراي شهر تهران هم رسيد. در سال ۹۶ بودجه شهرداري تهران صد ميليارد تومان افزايش داشت؛ يعني به رقم ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان رسيد. سال گذشته اما، بودجه شهرداري نه‌تنها افزايش نيافت، بلکه حدود ۵۰۰ ميليارد تومان کاهش يافت که در نهايت شورا عدد ۱۷ هزار و ۴۳۰ ميليارد تومان را به‌عنوان بودجه نهايي تصويب کرد. در همه اين سال‌ها اما بودجه مربوط به امور حقوقي متفاوت بوده است، اما يکي از نکات کمتر بررسي‌شده، کاهش اين بودجه در لايحه پيشنهادي سال 98نسبت به سال 97 و اين در حالي است که عدد کلي بودجه بيش از هشت درصد افزايش پيدا کرده. بند ۶۱ هزار لايحه پيشنهادي به «تدوين مقررات و خدمات حقوقي» اختصاص دارد که شامل چهار زيرمجموعه مرتبط با امور حقوقي است. بودجه پيشنهادي براي اين بخش که به عبارتي بودجه درنظرگرفته‌شده براي شوراي شهر تهران است، ۵۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است. اين عدد در سال ۹۷ و در لايحه پيشنهادي سال گذشته، ۶۸ ميليارد تومان است. بررسي اين دو عدد نشان مي‌دهد که بودجه درنظرگرفته‌شده براي شوراي شهر در لايحه 98 نسبت به سال 97 حدود 13.5 درصد کاهش يافته است. اين اعداد البته بايد به تصويب شوراي شهر برسد و به همين دليل امکان تغيير و افزايش آن وجود دارد. علاوه‌براين اين بودجه داراي زيرمجموعه‌هاي «شوراي اسلامي شهر تهران»، «کمک به شوراياري‌ها»، «کمک به شوراهاي حل اختلاف» و «تدوين مقررات و خدمات حقوقي است»، اما با توجه به اينکه همه اين موارد به نوعي با مديريت شورا و در جهت کمک به تصميمات شورا صورت مي‌گيرد، مي‌توان اين موارد را بخشي از بودجه تصميمات شورا دانست، چراکه مثلا اگر شورايي نباشد، چنين مواردی هم نخواهد بود و بودجه‌اي براي آنها لحاظ نخواهد شد.
شورا در سال چند جلسه دارد؟
شوراي شهر تهران هفته‌اي يک جلسه رسمي دارد که سالانه و با توجه به حوادث و مباحث مربوط به شهر، جلسات فوق‌العاده‌اي هم برگزار مي‌کند. اين جلسات فوق‌العاده در شوراي پيشين به صورت غيرعلني برگزار مي‌شدند که البته تصميمات مهم و حاشيه‌ساز هم معمولا در همين جلسات مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفتند. شوراي يکدست اصلاح‌طلب پنجم در اولين اقدام، اين جلسات غيرعلني را به جلساتي علني و با حضور خبرنگاران تبديل کرد، هرچند که اين شورا هم راهي براي تصميمات پشت‌پرده پيدا خواهد کرد. اعضاي شوراي پنجم پيش از هر جلسه مهم، در يک جلسه هم‌انديشي و بدون حضور خبرنگاران شرکت مي‌کنند، در آنجا بحث و بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهند و پس از آن با تصميمي هماهنگ‌شده وارد صحن شورا در طبقه همکف ساختمان خيابان بهشت مي‌شوند. همين شورا هر دو هفته، سه جلسه برگزار مي‌کند؛ دو جلسه در روزهاي يکشنبه و يک جلسه هم در سه‌شنبه‌ يکي از اين دو هفته. براي رسيدن به تعداد جلسات شورا در يک سال، مي‌توان از گزارش عملکرد رسمي همين شورا در سال اول فعاليت استفاده کرد. بر اساس گزارشي که روابط‌عمومي شوراي شهر تهران به صورت رسمي منتشر کرده، در يک سال اول فعاليت اين شورا، ۸۱ جلسه برگزار شده است. البته شورا کميسيون‌هاي تخصصي هم دارد که اين کميسيون‌ها نیز در هفته جلساتي برگزار مي‌کنند که با توجه به اينکه تصميم‌های اين کميسيون در نهايت بايد به صحن شورا برسد، مي‌توان اين جلسات را پيش‌زمينه‌اي براي صحن در نظر گرفت و نمي‌توان براي آنها هويت مستقل لحاظ کرد؛ همچنان که مثلا يک نويسنده براي نوشتن کتابي ممکن است از سال‌ها تجربه زيسته يا مطالعات پيشين خود کمک بگيرد. با اين توضيحات مي‌توان معيار تعداد جلسات شورا در يک سال همان عدد سال 97 يعني ۸۱ جلسه را در نظر گرفت، هرچند ممکن است اين عدد در سال آينده کمتر باشد، چون شهردار تهران پس از نوسانات فراوان بالاخره انتخاب شده و به ثبات رسيده است و احتمال تغيير آن و برگزاري جلساتي براي جانشين منتفي به نظر مي‌آيد، هرچند عملکرد اين شورا نشان داده که غيرقابل‌پيش‌بيني است.
هزينه هر جلسه چقدر آب مي‌خورد؟
خلاصه‌ نوشته‌هاي پيشين اين گزارش مي‌گويد بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال پيش‌روي شوراي شهر ۵۸ميلياردو ۸۰۰ميليون است و براي تعداد جلسات يک سال شورا هم مي‌توان معيار را عدد ۸۱ را در نظر گرفت. تقسيم اين بودجه بر تعداد جلسات، مي‌گويد که هزينه هر جلسه شورا بيش از ۷۲۵ميليون‌و ۹۲۵هزارو ۹۲۵ تومان است. علاوه ‌بر اين هر جلسه شورا به‌طور متوسط دو ساعت است که تقسيم بودجه هر جلسه بر اين دو ساعت، نشان مي‌دهد که براي هر ساعت از صحن علني شوراي شهر ۳۶۲ميليون‌و ۹۶۲ هزارو ۹۶۲ تومان هزينه مي‌شود؛ به عبارت ديگر هر دقيقه از جلسات شورا شش‌ميليون‌و ۴۹هزار‌و ۳۸۲ تومان از ماليات شهروندان را مصرف مي‌کند. البته يک بار ديگر بايد تأکيد شود که ممکن است عدد پيشنهادي بودجه براي امور حقوقي در شوراي شهر افزايش يابد يا اينکه تعداد جلسات شورا در سال آينده کمتر يا حتي بيشتر از ۸۱ مورد باشد که اين توضيحات نشان مي‌دهد اعداد به‌دست‌آمده لزوما دقيق نيستند، هرچند اعداد نهايي فاصله چنداني با اين اعداد نخواهد داشت.
چه مقدار از ماليات تهراني‌ها صرف انتخاب نجفي و افشاني شد؟
مهم‌ترين صندلي ساختمان بهشت در دوران سپري‌شده از عمر شوراي پنجم چنان تغييرات کم‌سابقه‌اي به خود ديده که حالا کمتر شهروندي روند اين تغييرات را در خاطر دارد و نامي از شهرداران پايتخت به یاد دارد و حتي براساس گزارش‌هایی منتشرشده در رسانه‌ها درحال‌حاضر بسياري از شهروندان نام شهردار کنوني را نمي‌دانند، هرچند بعضي از پايتخت‌نشينان در دوران افشاني و نجفي نیز همچنان قاليباف را شهردار تهران مي‌دانستند. فارغ از اين تغييرات، حالا مي‌توان ميزان دقيقي از هزينه صرف‌شده براي انتخاب شهرداران تهران در يک سال اول شوراي پنجم را محاسبه کرد. اگر بودجه لحاظ‌شده در لايحه پيشنهادي سال ۹۷؛ يعني عدد ۶۸ ميلياردتومان را معياري براي جلسات سال اول شوراي پنجم قرار دهيم و مبناي تعداد جلسات انتخاب دو شهردار اول را گزارش رسمي عملکرد يک سال اول شوراي شهر قرار دهيم (شوراي شهر تعداد جلسات انتخاب نجفي، بررسي استعفاي نجفي و انتخاب افشاني را شش جلسه اعلام کرده است)، مي‌توان ميزان هزينه صرف‌شده براي انتخاب شهردار را به دست آورد.
تقسيم عدد ۶۸ ميلياردتومان بر ۸۱ جلسه رسمي شورا در سال اول، نشان مي‌دهد هزينه هر جلسه ۸۳۹ميليون‌و ۵۰۶هزارو ۱۷۲ تومان بوده است. با توجه به اينکه روند انتخاب دو شهردار اول، شش جلسه شورا را به خود اختصاص داده است، با يک ضرب ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد که بيش از پنج‌ميليارد‌و ۳۷ ميليون‌تومان براي انتخاب اين دو شهردار از ماليات شهروندان هزينه شده است. اين قصه البته سر درازي داشت و انتخاب افشاني پايان کار نبود، چراکه اين شهردار هم براساس قانون «منع به‌کارگيري بازنشستگان» مجبور به ترک بهشت شد تا دوباره قصه تکراري انتخاب شهردار تهران آغاز شود و در نهايت قرعه فال به نام «پيروز حناچي» برسد.
اگرچه برخي از اعداد به‌دست‌آمده لزوما و به‌دليل کمبود اطلاعات، دقيق نيستند اما فاصله چندانی هم با عدد دقيق نخواهند داشت و بالابودن اين اعداد شايد تلنگري بر شهروندان و اعضاي شوراي شهر باشد؛ بي‌ترديد اگر نمايندگان مردم در پارلمان شهري دائم به خود يادآوري کنند که براي هر دقيقه سخن‌گفتن آنها در صحن شورا چه ميزان بودجه‌اي هزينه مي‌شود، شايد دل‌سوزانه‌تر و دقيق‌تر به کار خود بپردازند و در سمت ديگر هم اگر شهروندان بدانند که ماليات پرداختي آنها به چه صورت هزينه مي‌شود، شايد با نگاه دقيق‌تر و حساس‌تري به نظارت بر عملکرد موکلان خود در پارلمان شهري بپردازند.

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها