|

۱۳ هزار ميليارد ريال مشوق صادرات

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصويب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي گام مهمي در جهت اجراکردن برنامه‌هاي دولت با هدف تحقق اهداف از پيش تعيين‌شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبني بر افزايش 21درصدي سالانه صادرات است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شريعتمداري گفت: توجه به شرايط جديد اقتصاد کشور و اثرگذاري آن بر صادرات غيرنفتي در بخش‌هاي مختلف اعم از تغيير در گروه‌هاي کالايي و خدماتي صادراتي و بازارهاي هدف از جمله نقاط قوت بسته حمايتي امسال در مقايسه با بسته‌هاي حمايتي سال‌هاي گذشته است و توجه به هدف‌گذاري‌هاي ميزان صادرات در سال 1397 در حوزه‌هاي کالايي- خدماتي و کشوري حائز اهميت خواهد بود.
وي با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال 97 کشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي و درنظرگرفتن 13 هزار ميليارد ريال جهت پرداخت مشوق‌هاي صادراتي، تصريح کرد: هماهنگي دولت و مجلس شوراي اسلامي و ديدگاه واحد در مورد حمايت از صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران توسعه همه‌جانبه کشور واجد اهميت است. وزير صنعت،‌ معدن و تجارت پرداخت مشوق‌هاي غيرمستقيم را اولويت اصلي بسته حمايت از صادرات غيرنفتي دانست و با اشاره به تجارب سال‌هاي گذشته درباره پرداخت جوايز مستقيم و بهره‌وري پايين اين‌گونه پرداخت‌ها و همچنين مشکلات مترتب به پرداخت جوايز مذکور، جوايز و پرداخت‌هاي مستقيم را فقط در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي دانسته و ساير پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌هاي غيرمستقيم توصيف کرد. شريعتمداري به فعاليت‌هاي 9گانه مندرج در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي جهت پرداخت مشوق صادراتي اشاره کرد و گفت: اين فعاليت‌ها شامل حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي معتبر خارج از کشور و نمايشگاه اختصاصي، کمک به راه‌اندازي مراکز فروش و بازاريابي محصولات صادراتي ايراني در بازارهاي هدف و... است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تصويب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي گام مهمي در جهت اجراکردن برنامه‌هاي دولت با هدف تحقق اهداف از پيش تعيين‌شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبني بر افزايش 21درصدي سالانه صادرات است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شريعتمداري گفت: توجه به شرايط جديد اقتصاد کشور و اثرگذاري آن بر صادرات غيرنفتي در بخش‌هاي مختلف اعم از تغيير در گروه‌هاي کالايي و خدماتي صادراتي و بازارهاي هدف از جمله نقاط قوت بسته حمايتي امسال در مقايسه با بسته‌هاي حمايتي سال‌هاي گذشته است و توجه به هدف‌گذاري‌هاي ميزان صادرات در سال 1397 در حوزه‌هاي کالايي- خدماتي و کشوري حائز اهميت خواهد بود.
وي با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال 97 کشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي و درنظرگرفتن 13 هزار ميليارد ريال جهت پرداخت مشوق‌هاي صادراتي، تصريح کرد: هماهنگي دولت و مجلس شوراي اسلامي و ديدگاه واحد در مورد حمايت از صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران توسعه همه‌جانبه کشور واجد اهميت است. وزير صنعت،‌ معدن و تجارت پرداخت مشوق‌هاي غيرمستقيم را اولويت اصلي بسته حمايت از صادرات غيرنفتي دانست و با اشاره به تجارب سال‌هاي گذشته درباره پرداخت جوايز مستقيم و بهره‌وري پايين اين‌گونه پرداخت‌ها و همچنين مشکلات مترتب به پرداخت جوايز مذکور، جوايز و پرداخت‌هاي مستقيم را فقط در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي دانسته و ساير پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌هاي غيرمستقيم توصيف کرد. شريعتمداري به فعاليت‌هاي 9گانه مندرج در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي جهت پرداخت مشوق صادراتي اشاره کرد و گفت: اين فعاليت‌ها شامل حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي معتبر خارج از کشور و نمايشگاه اختصاصي، کمک به راه‌اندازي مراکز فروش و بازاريابي محصولات صادراتي ايراني در بازارهاي هدف و... است.