|

قانون تعهد خدمت و ضوابط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در ۱۴۰۳

قوانین تعهدات خدمت و ضوابط بومی پذیرش دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان اعلام شد.

قانون تعهد خدمت و ضوابط پذیرش دانشگاه فرهنگیان در ۱۴۰۳

به گزارش شبکه شرق، پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان باید به میزان دو برابر مدت تحصیل (که حداقل آن، کمتر از پنج سال نخواهدبود)، به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بدهند که پس از دانش‌آموختگی، در محل تعیین‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش، خدمت کنند.

پذیرفته‌شدگان مکلفند در محل قبولی با رعایت ضوابط، مربوط ثبت‌نام کنند و در صورت تاییدصلاحیت‌های عمومی گزینش و صدور فرم تاییدیه انفرادی؛ در طول نیم سال اول تحصیلی، به میزان دو برابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود) باید به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش‌آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند و تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.

مدت تحصیل دانشجو - معلمان جز, سوابق خدمت (حداکثر۴ سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود. پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هرشرایطی، صرفاً حداکثر برای ۴ سال مجاز خواهد بود.

اخذ تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هراستان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جابه جایی برون استانی، حداقل به مدت ده سال»، خواهد بود.

با توجه به هدف عملیاتی (۵) برنامه زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره (۴)ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، براساس نیاز « برای بوم خدمت» که به صورت استانی خواهد بود صورت میپذیرد.

بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست جابهجایی به هر دلیلی به سایر استانها و یا دستگاه های اجرایی کشور و یا در سطح همان استان، موجب قطع رابطه استخدامی آنان خواهد شد.

*ضوابط بومی دانشگاه فرهنگیان

پذیرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، لیکن اولویت پذیرش در سطح استان با رعایت شرایط بومی ذیل، اعمال می شود:

الف- محل اخذ مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در داخل کشور است:

۱- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی آن شهر تلقی میشود.

۲- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه در یک شهر باشد، داوطلب بومی شهری است که دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.

۳- در صورتی که شهر محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه متفاوت باشد، داوطلب بومی شهری است که سال آخر دوره متوسطه را در آن تحصیل کرده است.

 ب- محل اخذ مدرک تحصیلی حداقل یکی از سه سال آخر دوره متوسطه (پایه های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) در خارج از کشوراست:

۱- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در یک شهر داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.

۲- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی یک سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و دو سال دیگر در دو شهر متفاوت در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری در کشور است که بالاترین پایه را در آن تحصیل کرده است.

۳- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال از سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور و یک سال دیگر در داخل کشور باشد، داوطلب بومی شهری است که در داخل کشور تحصیل نموده است.

۴- در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی هر سه سال آخر دوره متوسطه خارج از کشور باشد، داوطلب بومی شهر تولد (داخل کشور) و اگر متولد خارج از کشور باشد، بومی شهر تهران است.

استان بومی داوطلب بر اساس شهر بومی داوطلب تعیین می شود. تعریف استان و شهر بومی در پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان با تعریف استان و شهر بومی در آزمون سراسری متفاوت و مطابق با موارد فوق است.

متقاضیان رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «بومی استانی» درج شده باشد، همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.

اگر اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان درج شده باشد اولویت پذیرش با داوطلبان بومی آن شهرستان خواهد بود. به عبارت دیگر در کدرشته محل هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کدرشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کدرشته محل، بومی شهر یا آن شهرستان تلقی می شوند.

اگر داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کدرشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب کرده اند، اختصاص مییابد.

چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان «مخصوص داوطلبان بومی شهرستان» درج شده باشد فقط متقاضیان بومی آن شهرستان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن کدرشته محل را انتخاب کنند.

نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد.

پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزشو پرورش سهمیه خدمتی بسپارد.

تعیین محل خدمت کدرشته محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) است در اختیار اداره کل آموزشو پرورش استان مربوط (استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، بهصورت قطعی اعلام خواهد شد.

عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت است.

شرایط و ضوابط اختصاصی  برای رشته های دانشگاه فرهنگیان، برای رشته تحصیلی بهداشت مدارس که در دانشگاه های علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند نیز حاکم خواهد بود.

 تقسیمات کشوری انجام شده، بر اساس تقسیمات کشوری مندرج در صفحات ۶۱ تا ۸۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) است.

 

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها