|

مستمری افراد زیر پوشش بهزیستی پرداخت نشد

مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی این ماه پرداخت نشده است و بسیاری از این افراد که از جامعه معلولان هستند برای تامین هزینه های دارو و درمان خود با مشکل جدی مواجه شده اند.

مستمری افراد زیر پوشش بهزیستی پرداخت نشد

به گزارش شبکه شرق، معلولان و خانواده های آنان به شرق می گویند که برای پیگیری این موضوع سرگردان نهادهای مختلف شده اند؛ از بانک و سازمان بهزیستی گرفته تا وزارت کار و سازمان هدفمتدی یارانه ها اما نتوانسته اند پاسخ روشنی دریافت کنند.

طبق تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ باید مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود و این سازمان اعلام کرده بود که بیستم هر ماه مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی پرداخت می شود اما تاکنون مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی پرداخت نشده است و این افراد ‌که بیشتر شامل معلولان هستند، به شرق می گویند که در تامین هزینه های دارو و درمان خود دچار گرفتاری های جدی شده اند.

پیگیری های شرق نشان می دهد که سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان بهزیستی درباره بانک اطلاعاتی افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی دچار ابهام شده اند. ابهام از این قرار است که اغلب معلولان زیر پوشش بهزیستی شماره حساب قیم و سرپرست خود را به این نهاد اعلام کرده اند اما سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که باید مستمری را به کدملی معلولان واریز کند و از آنجا که کدملی این افراد با شماره حساب قیم همخوانی ندارد، واریز مستمری افراد زیر پوشش سازمان بهزیستی با مشکل مواجه شده است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها