|

نتایج جستجو :

  • سوم راهنمایی بودم که جلوی موهایم سکه سکه ریخت. مقنعه روی سرم را آن‌قدر سفت می‌بستم و جلوی پیشانی می‌کشیدم که چیزی مشخص…

  • از نظر من آلوپسی درس سختی است که در ابتدا در حد زیادی آدم را می‌ترساند؛ ولی به‌مرور زندگی را از زاویه‌ای دیگر می‌بینیم…