|

نتایج جستجو :

  • سقراط زندگی را بیماری‌ای می‌بیند که انسان فقط با مرگ می‌تواند از آن بهبود یابد. نیچه نیز می‌گوید: «در هر دورانی…