|

نتایج جستجو :

  • خبر دادند که استاد، چهره در نقاب خاک کشید و دیگر نیست. خبر به همین سادگی آمد؛ اما من بودم و دیدن جانی که از من کنده…