|

نتایج جستجو :

  • کیفیت یک دیدار به بلندی و کوتاهی آن‌ نیست، به عمق آن است. برای همین با اینکه اطمینانی در کار نبود، وقتی در یک آن، از…