|

نتایج جستجو :

  • سال‌ها پیش، ۱۵، ۱۶ سال پیش، به رسم بچه‌زرنگ‌های مدرسه‌ای، با افتخار (مثلا) توانمندی خود را در دروس پیچیده ریاضی، فیزیک…

  • بررسی مسئله حیات از جهات متنوعی مهم است. سؤالاتی مانند چیستی منشأ حیات، معنی حیات و وجود حیات در سیارات دیگر کیهان،…

  • هر کوششی برای پاسخ‌دهی به پرسش از چیستی و ماهیت حیات مستلزم به‌دست‌دادن تحلیلی از مجموعه پرسش‌های زیر در قلمرو پرسش…

  • علم روابط بین‌الملل، همانند فیزیک و شیمی، قاعده و قانون دارد. کشف این قواعد و قوانین، همانند کشف قواعد ترمودینامیک،…