|

نتایج جستجو :

  • تفاوت معنایی میان «توریست» بودن و «مهاجر» نامیده‌شدن ابعاد مختلفی دارد. توریست بیش از آنکه یک معنای مستقل باشد، سوژه و…