|

نتایج جستجو :

  • مقنن ما باید گامی عملی و جدی برای لغو اعوام زیر ۱۸ سال بردارد. تعیین مشخص مرز سن مسئولیت کیفری بر اساس سن معین ۱۸ سال…