|

نتایج جستجو :

  • آمدیم، به صف شدیم و بعد شانه‌به‌شانه هم، درست در مقابل عکس تو نشستیم و به چشمانت خیره شدیم. تصویرت می‌خندید. مدت‌ها…