|

نتایج جستجو :

  • عباس میرزا ۲۰۰ سال پیش بعد از شکست از روسیه از نماینده فرانسه پرسید «نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده…

  • ‌دیوان محاسبات در گزارش خود درباره برنامه ششم توسعه خبر از تحقق ۳۵‌درصدی این برنامه داده؛ ولی بررسی عملکرد اهداف کمّی…

  • روزنامه «شرق» صورت‌مسئله‌ای بسیار جالب طرح کرده: پیشنهاد گونه چهارم ارائه دهید! اما گونه چهارم چیست؟ انواع پیشنهادها…