|

طالبان از زنان می‌ترسند

طالبان یک گروه ایدئولوژی‌زده است که مردسالاری شالوده اصلی آن را تشکیل می‌دهد و بالطبع چنین فکری با استبداد و نفی دیگری همراه است. آنها از زنان می‌ترسند چراکه زنان برای آنها «دیگری» هستند و در برابر طالبان «قدرت» محسوب می‌شوند.

زهرا صوراسرافیل*: طالبان یک گروه ایدئولوژی‌زده است که مردسالاری شالوده اصلی آن را تشکیل می‌دهد و بالطبع چنین فکری با استبداد و نفی دیگری همراه است. آنها از زنان می‌ترسند چراکه زنان برای آنها «دیگری» هستند و در برابر طالبان «قدرت» محسوب می‌شوند. آنها با تکیه بر قواعد سختگیرانه شرعی و نگاه مردانه…