|

صدای آزادی

چند ماه گذشته است از تابستانی که طالبان، افغانستان را تسخیر کردند. جهان به نظاره نشست، اشرف ‌غنی با کامیون پول فرار کرد و زنان افغان بار دیگر زیر سایه تفنگ و تفکرات افراطی قرار گرفتند. جایگاه و آزادی زنان افغان چه در رسانه، چه روند پاسخ‌گویانه دولت در طول سال‌های گذشته، موجب حسرت بود

گیسو فغفوری.دبیر گروه صفحه آخر :چند ماه گذشته است از تابستانی که طالبان، افغانستان را تسخیر کردند. جهان به نظاره نشست، اشرف ‌غنی با کامیون پول فرار کرد و زنان افغان بار دیگر زیر سایه تفنگ و تفکرات افراطی قرار گرفتند. جایگاه و آزادی زنان افغان چه در رسانه، چه روند پاسخ‌گویانه دولت در طول سال‌های گذشته، موجب حسرت بود. در یکی از…