|
درباره اثر نفت ایران درودی

«رگ‌های زمین، رگ‌‌های ما» و ریشه‌هایی که دواند

درباره اثر نفت ایران درودی

در آثار هنری ایران می‌توان از این دست چندین مورد را یاد کرد که شاید از همه مهم‌تر، آواز مرغ سحر اثر محمد‌رضا شجریان باشد که به این جایگاه، مرجعیت و تبدیل‌شدن به یک شاهکار را چه در شعر آن که شاعرش محمد‌تقی بهار و چه در آواز و اجرا که با شجریان بود، دست پیدا کرده است.

حسین گنجی.روزنامه‌نگار:«بدون درخشش پرتو کمال، سایه هیچ شاهکاری بر روی زمین گسترده نخواهد شد. در واقع، هر آنچه در نوع خود کامل باشد، شاهکار خوانده می‌شود»؛ ژان گالار در مدخل ورودی پاسخ به پرسشی اساسی در باب زیبایی‌شناسی با آوردن چنین گزاره‌ای ابتدا سعی می‌کند حساب اثر شاهکار و مانا را با حساب دیگر آثار شاهکار اما…