|

عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به ماجرای مهسا امینی:

مهمان عزیز سنندجی زنده بمان، مرگ سهم تو نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به ماجرای مهسا امینی نوشت: مرگ سهم تو نیست، حق ما مسئولانی است که این گونه ارشاد و هدایت را میبینیم و ساکتیم!

مهمان عزیز سنندجی زنده بمان، مرگ سهم تو نیست

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به ماجرای مهسا امینی نوشت: مرگ سهم تو نیست، حق ما مسئولانی است که این گونه ارشاد و هدایت را میبینیم و ساکتیم!

رحیمی جهان آبادی با انتشار عکسی از مهسا امینی روی تخت بیمارستان نوشت: جماعتی که نظر را حرام می گویند / نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.

مهمان عزیز سنندجی زنده بمان. مرگ سهم تو نیست حق ما مسئولانی است که این گونه ارشاد و هدایت را میبینیم و ساکتیم!

پاشو دختر ایران، ظلم ابدی نیست.

مهمان عزیز سنندجی زنده بمان
مرگ سهم تو نیست
حق ما مسئولانی است که این گونه ارشاد و هدایت را میبینیم و ساکتیم!
پاشو دختر ایران
ظلم ابدی نیست