|

کارگران متقاضی بیمه بی‌کاری در مناطق آزاد بخوانند

به موجب نظریه مشورتی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بی‌کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ آن دسته از کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی که متقاضی دریافت بیمه بی‌کاری هستند اما خارج از موعد قانونی ۳۰ روز نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، می‌توانند از طریق نزدیک‌ترین هیئت حل اختلاف مستقر در ادارات کار مجاور در مناطق آزاد تجاری‌ـ‌‌صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست خود را به ثبت برسانند.

کارگران متقاضی  بیمه بی‌کاری در مناطق آزاد بخوانند

به موجب نظریه مشورتی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بی‌کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ آن دسته از کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی که متقاضی دریافت بیمه بی‌کاری هستند اما خارج از موعد قانونی ۳۰ روز نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌کنند، می‌توانند از طریق نزدیک‌ترین هیئت حل اختلاف مستقر در ادارات کار مجاور در مناطق آزاد تجاری‌ـ‌‌صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست خود را به ثبت برسانند. به گزارش ایسنا، اردیبهشت‌ امسال معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح قانون بیمه بی‌کاری به مجلس دوازدهم خبر داد و گفت: مطالعه تطبیقی که در کشورهای مختلف صورت گرفت، نشان می‌داد ‌فقط کارفرما در‌خصوص بیمه بی‌کاری پرداخت نداشت و کارگر هم در جایی سهم داشت؛ لذا پیشنهادهایی را در اصلاحیه مطرح کردیم که گسترش دامنه شمول از‌جمله آنها بود. وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند؛ چون قبلا هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند، مشمول مقرری بیمه بی‌کاری نمی‌شدند و از طرفی کارگران پروژه‌ای هم با محدودیت برای تحت پوشش قرار‌گرفتن مواجه بودند. به گفته رعیتی‌فرد، با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بی‌کاری باید بتوان از این منابع در شرایط بحرانی نظیر کرونا استفاده کرد تا کسانی که سال‌ها بیمه‌پرداز بوده‌اند، تحت پوشش قرار بگیرند. احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز ضمن اشاره به پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بی‌کاری و امکان سهیم‌شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بی‌کاری در اصلاحیه مذکور، ‌از تغییرات ایجاد‌شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بی‌کاری خبر داد. در روزهای اخیر، اداره کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بی‌کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در‌خصوص آن دسته از متقاضیان بیمه بی‌کاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز به تشکیل پرونده اقدام می‌کنند،‌ نظریه مشورتی ارائه کرد. برابر اعلام این اداره کل،‌ نظریه مشورتی به منظور تعیین مرجع رسیدگی به درخواست متقاضیان بیمه بی‌کاری در مناطق آزاد تجاری‌ـ‌‌صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند و در پاسخ به استعلام‌های انجام‌شده در‌خصوص مرجع رسیدگی به پرونده این قبیل کارگران و در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار، جبران خدمت و بیمه بی‌کاری این اداره کل صادر شده و کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اساس بخش‌نامه شماره ۹۵۰۲۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ وزیر وقت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایطی از‌جمله پرداخت سه درصد حق بیمه بی‌کاری برای کارگران مذکور و دارا‌بودن شرایط مندرج در قانون بیمه بی‌کاری، می‌توانند از مزایای بیمه بی‌کاری بهره‌مند شوند. طبق قانون بیمه بی‌کاری،‌ بیمه‌شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بی‌کاری با اعلام مراتب بی‌کاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی ‌یا مشابه آن اطلاع دهد. از این‌رو مراجعه پس از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. این نظریه مشورتی اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد که در آن تصریح شده در موارد اجمال، ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و با توجه به صلاحیت ذاتی هیئت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به درخواست‌های مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست‌های کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی جهت رسیدگی به موضوع‌ موجه‌بودن عذر بعد از سپری‌شدن ۳۰ روز از تاریخ بی‌کاری جهت ثبت درخواست برقراری مقرری بیمه بی‌کاری،‌ هیئت‌های حل اختلاف  موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار هستند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها