|
افق بلند مشاهد‌ه گیتی

افق بلند مشاهد‌ه گیتی

هزاران سال است که ما چشمان کنجکاو خود را به آسمان دوخته‌ایم. شاید هیچ تجربه دیگری به اندازه دیدار و تماشای آسمان و تفکر درباره آن در میان بشریت در طول تاریخ و در عرض جغرافیای جهان مشترک نبوده باشد.

پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علم

 هزاران سال است که ما چشمان کنجکاو خود را به آسمان دوخته‌ایم. شاید هیچ تجربه دیگری به اندازه دیدار و تماشای آسمان و تفکر درباره آن در میان بشریت در طول تاریخ و در عرض جغرافیای جهان مشترک نبوده باشد. نگاه به آسمان اما تنها ما را با زیبایی و طبیعتی مجذوب‌کننده رودررو نمی‌کند؛ در این نگاه اندیشناک به آسمان، ما با سؤال‌های مهمی…