|

سخنگوی وزارت خارجه:

افکار ‌نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان ‌حقوق بشر⁩ موج می‌زند

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: افکار ‌نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان ‌حقوق بشر⁩ موج می‌زند.

 افکار ‌نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان ‌حقوق بشر⁩ موج می‌زند

به گزارش شبکه شرق، ناصر کنعانی یکشنبه شب در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت: «جو  بایدن⁩ همه کشورها را "وصله شلوار جین" آمریکائی می‌خواند!
‌جوزپ ‌بورل⁩ نیز اروپا را "باغ" و بقیه دنیا را "جنگل" می‌داند!
‌افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند.
‌رفتار مستکبرانه آنها نسبت به‌ دیگر کشورها و ملت‌های جهان، ترجمه عملی همین افکار و گفتار است.»ناصر کنعانی یکشنبه شب در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت: «جو  بایدن⁩ همه کشورها را "وصله شلوار جین" آمریکائی می‌خواند!
‌جوزپ ‌بورل⁩ نیز اروپا را "باغ" و بقیه دنیا را "جنگل" می‌داند!
‌افکار نژادپرستانه⁩ در گفتار مدعیان حقوق بشر⁩ موج می‌زند.
‌رفتار مستکبرانه آنها نسبت به‌ دیگر کشورها و ملت‌های جهان، ترجمه عملی همین افکار و گفتار است.»