|
کدخبر: 845104

۱۷.۶ درصد از شهروندان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند

​مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور(شهر و روستا) و اندازه نمونه ۱۵۹۱ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ پیرامون پوشش بیمه درمان و نگرش شهروندان در مورد آن اجرا کرده است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور(شهر و روستا) و اندازه نمونه ۱۵۹۱ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ پیرامون پوشش بیمه درمان و نگرش شهروندان در مورد آن اجرا کرده است.

به گزارش ایسنا، ۵۰.۴ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹.۶ درصد زن هستند. ۲۵.۹ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۷.۸ درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۶.۳ درصد در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر قرار دارند. ۶۵.۸ درصد گروه نمونه فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۳۳.۸ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ۲۳.۹ درصد پاسخگویان مجرد، ۶۹.۸ درصد متأهل و ۶.۳ درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. ۷۴.۴ درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲۵.۶ درصد در روستاها سکونت دارند. سرانه هزینه فرد در خانواده در هر ماه برای ۱۱.۹ درصد پاسخگویان کمتر از یک میلیون تومان، ۳۴.۲ درصد بین یک تا دو میلیون تومان، ۱۳.۵ درصد بین دو تا سه میلیون تومان و برای ۱۶.۲ درصد بیش از سه میلیون تومان است. میانگین سرانه هزینه فرد در خانوار در هر ماه برابر با دو میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار تومان بوده است. همچنین ۲۴.۲ درصد نمونه به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

 

۱۷.۶ درصد از شهروندان اعلام کردند تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند

از شهروندان سوال شد: «شما تحت پوشش چه نوع بیمه‌ای هستید؟» ۵۰.۷ درصد از پاسخگویان بیان کردند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۹.۸ درصد بیمه روستایی و عشایری، ۷.۸ درصد بیمه خدمات درمانی، ۷.۲ درصد بیمه سلامت و ۳.۴ درصد بیمه نیروهای مسلح هستند. ۲.۹ درصد به سایر موارد(رانندگان، بانک‌ها، صداو سیما و ...) اشاره کردند و ۱۷.۶ درصد گفتند تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. ۰.۶ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

از هر ۱۰ نفر که تحت پوشش بیمه پایه است، سه نفر به میزان زیاد و خیلی زیاد از خدمات آن رضایت دارند

از شهروندانی که تحت پوشش بیمه هستند سوال شد: «تا چه اندازه از بیمه‌ای که دارید راضی هستید؟» ۲۸.۷ درصد به میزان خیلی کم، ۲۲.۸ درصد کم، ۱۴.۳ درصد متوسط، ۲۳ درصد زیاد و ۸.۳ درصد خیلی زیاد از بیمه‌ای که تحت پوشش آن هستند رضایت دارند. ۲.۸ درصد به این سوال پاسخ ندادند. از شهروندانی که تحت پوشش بیمه درمان تامین اجتماعی هستند سوال شد: «تا چه اندازه از بیمه‌ای که دارید راضی هستید؟» ۲۸.۷ درصد به میزان خیلی کم، ۲۳.۶ درصد کم، ۱۵.۲ درصد متوسط، ۲۳.۷ درصد زیاد و ۶.۶ درصد خیلی زیاد از بیمه‌ای که تحت پوشش آن هستند رضایت دارند. ۲.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

۲۸.۸ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور بیمه تکمیلی دارند

۲۸.۸ درصد از پاسخگویان بیان کردند که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و در مقابل ۵۲.۱ درصد گفتند بیمه تکمیلی ندارند. ۱۷.۶ درصد نیز تحت پوشش هیچ بیمه پایه نیستند و ۱.۵ درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

به گزارش روابط عمومی ایسپا، ۱۴.۷ درصد از کسانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند به میزان خیلی کم، ۱۷.۶ درصد به میزان کم، ۱۹.۳ درصد به طور متوسط، ۲۹.۱ درصد به میزان زیاد و ۱۲.۴ درصد زیاد از آن رضایت دارند. هفت درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند. ۱۶.۸ درصد از خانوارهایی که اعضای آن نیاز مداوم به خدمات درمانی دارند، تحت پوشش بیمه پایه نیستند. ۳۸.۷ درصد از کل پاسخگویان بیان کردند در خانواده دارای بیماری هستند که دائماً به خدمات درمانی نیاز دارد. ۱۶.۸ درصد از این خانوارها تحت پوشش بیمه پایه نیستند. همچنین ۷۰.۵ درصد از افرادی که بیان  کردند در خانواده دارای بیماری هستند که دائماً به خدمات درمانی نیاز دارد، بیمه تکمیلی ندارند.