|

اطلاعیه اداره کل امورمالیاتی غرب استان

• از تاریخ 1401/6/01 تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که در خواست خدمات الکترونیکی راتایید و ارسال کرده اند ، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند

اطلاعیه  اداره کل امورمالیاتی غرب استان

 

 

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

  • از تاریخ 1401/6/01 تمامی مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که در خواست خدمات الکترونیکی راتایید

    و ارسال کرده اند ، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند و مودیان محترم می توانند با مراجعه

    به آدرس  my.tax.gov.ir نسبت به تایید و تکمیل فرم ابلاغ الکترونیک اقدام و از خدمات آن بهره مند شوند . برای این دسته از مودیان ، اوراق بلافاصله بعد از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کار بری مودی بارگذاری و همزمان ، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود.

 

  • چنانچه مودی ظرف 10 روز با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید ، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می شود.
  • چنانچه مودی ظرف ده روز به حساب کاربری خودمراجعه نکرده وبرگه خودرا مشاهده ننماید .روز یازدهم (یااولین روزکاری بعداز روز دهم) به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته میشود . بنابراین مهلت های قانونی مودی برای واکنش به اوراق مالیاتی(اعم از پرداخت مالیات ، ثبت اعتراض و... ) حسب مورد از تاریخ مذکور آغاز

    می شود .

 

                                                                       روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی غرب استان تهران