|

گفت‌وگوی اخمد غلامی با عادل مشایخی- بخش اول

فلسفه ذاتاً سیاسی است

از دیدگاه دلوز فلسفه نمی‌تواند نسبت به سیاست بی‌تفاوت باشد. یعنی فلسفه ذاتاً سیاسی است، یا به تعبیر آگامبن فلسفه در حقیقت نام مستعار سیاست است.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

 به شیوه‌های مختلف می‌توان این سرشت سیاسی فلسفه و پیوند ناگسستنی فلسفه و سیاست را نشان داد، مثلا از طریق مفهوم سوبژکتیویته و اهمیت سوبژکتیویته در حفظ یا تغییر وضعیت موجود. در حقیقت اکثر تحلیل‌های سیاسی وقتی که می‌خواهند عمل گروهی را تحلیل کنند روی منافع جمعی، گروهی و طبقاتی متمرکز می‌شوند و یک‌جور فلسفه عملِ منفعت‌گرا پیش‌فرض همه‌شان است. مفهوم سوبژکتیویته یکی از مفاهیمی است که کمک می‌کند ما از این دیدگاه محدود فراتر برویم. یکسری امور واقع (فکت) هست که نشان می‌دهد انسان‌ها همیشه مطابق منافعشان عمل نمی‌کنند و در واقع مفهوم «میل» برای فهم همین معضل مطرح می‌شود.