|

فیلم‌ساز رئالیست

کیانوش عیاری امروز 73 ساله می شود. بی‌ترید او را به واقع‌گرایی محض درآثارش می‌شناسیم. رئالیسم با سینمای او گره خورده و رویکرد انتقادی او صرفا توجه بی مورد جلب کردن نیست.

عیاری بی‌تردید لحن و بیان خاص خودش را درآثارش دارد و به تعبیری می‌توان گفت تمامی فیلم‌های او شناسنانه‌داراست. حس و نگاه تجربی او در فیلم‌سازی از نکات حائز اهمیت کارنامه اوست. از دیگر نکاتی که می‌توان کارنامه عیاری را منحصر به فرد توصیف کرد این است که تمامی فیلم‌هایش از دغدغه‌مندی که نسبت به پیرامونش دارد سرچشمه می‌گیرد. به بهانه زادروزاو، سیرفیلمسازی او را مرور کردیم.