|

بحث و بررسی کتاب «درس‌گفتارهای کاپیتال»

جوانشیر علیه نئولیبرال‌های ایرانی

جوانشیر، در برنامه «برخورد» با اهمیتِ «کاپیتال» مارکس به‌عنوان متنی بنیادین و مبنایی کلاسیک در حوزه اقتصاد و اقتصاد سیاسی آغاز شد و در جلسه دوم این نشست به خود درس‌گفتارهای جوانشیر در زندان اوین رسید؛ از ماجرای برقراری کلاس‌های درس «کاپیتال» و ایده تدریس جوانشیر در زندان اوین، تا چگونگی گردآوری آن درس‌گفتارها و صداهای ضبط‌شده جوانشیر و زمینه و زمانه‌ای که تدریس «کاپیتال» از طرف یک زندانی سیاسی معتقد به مارکسیسم و زیر اعدام را ممکن کرد.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

اکبر قنبری در این نشست از فضای نقد و بحثی می‌گوید که ابتدای دهه 60 شکل گرفته بود و اینکه جریان مذهبی که به قدرت رسیده بودند، این ضرورت را حس می‌کردند که باید آرا و دیدگاه‌های مارکس درباره اقتصاد را دست‌کم به‌عنوان معارضی فکری بشناسند و توان درک «کاپیتال» را داشته باشند. موسی اکرمی، استاد فلسفه علم نیز به شوق، دقت نظر، بیان روشن و واضح و بدون پیچیدگی درس‌گفتارهای جوانشیر اشاره می‌کند که کتاب را بسیار خواندنی کرده و معتقد است خواندن «کاپیتال» ضروری است.