|

گفت‌وگوی احمد غلامی با فرهنگ رجایی به مناسبت انتشار کتاب «حضور و بازیگری در امر سیاسی»-بخش چهارم؛

سرسپرده لازم ندارم

رجایی: هر چیزی می‌تواند به ایدئولوژی تبدیل شود. چرا مارکس گفت من مارکسیست نیستم، معلم اقتصاد سیاسی هستم. این جمله معروف و ثبت‌شده است.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

فرهنگ رجایی: به نظر من آقای محمدعلی بهمنی یادآوری درستی می‌کند که می‌گوید «او سرسپرده می‌خواست، من دل‌سپرده بودم». من امیدوارم خوانندگان دل‌سپرده کتاب را بخواند، من سرسپرده و هوراکِش که لازم ندارم. ای‌کاش کتاب آقای اریک هافر را دقیق ترجمه می‌کردند، البته متنش را نمی‌دانم اما عنوانش «مرید راستین» غلط است، در حالی که «The True Believer» به زبان آقای اریک هافر یعنی «باورچی».