|

نتایج جستجو :

  • ۱تاریخ هنگامی آغاز می‌شود که درک انسان از زمان تغییر کند؛ یعنی آن هنگام که انسان گذشت زمان را نه بر حسب امور طبیعی…