|

نتایج جستجو :

  • مولدسازی همانند بسیاری دیگر از واژه‌های کلیدی و بااهمیت، به واسطه اقدامات شتاب‌زده، گرفتار معانی متعددِ غیررسمی شده و…