|

نتایج جستجو :

  • محدودیت واردات و گسترش قاچاق در همه حوزه‌های اقتصاد ایران اخلال ایجاد کرده است.برخی از حکمران‌ها وجود پلتفرم‌های…

  • در حوزه پوشاک، ایران تبدیل به مستعمره ترکیه شده است و تولیدات داخلی خریدار چندانی ندارند